Devítisetmilionová částka je určená na výdaje, příjmy jsou plánované na téměř 707 mi­li­o­nů korun. Roz­díl po­kry­jí vlast­ní zdro­je ve výši 95 mi­li­o­nů korun a 100 mi­li­o­nů z in­ves­tič­ní­ho úvěru. Místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský upozornil, že v roz­počtu zatím nejsou zahrnuté změny, které přinese nový daňový ba­líče­k. 

Ilustrační foto.
Šestiletý hošík se ztratil v Beskydech. Táta ho hledal hodinu, pak horská služba

„Pro­to­že kvůli co­vi­do­vé si­tu­a­ci a daňovým změ­nám po­čí­tá­me s pro­pa­dem pří­jmů a chce­me co nejdří­ve re­a­li­zo­vat tři velké by­to­vé pro­jek­ty, bylo při­je­tí úvěru nut­nos­tí. Pod­mín­ky k jeho zís­ká­ní a čer­pá­ní jsou na­štěs­tí velmi vstříc­né a pří­z­ni­vé. S ohle­dem na re­kord­ně nízké úro­ko­vé sazby a vy­so­kou in­fla­ci se zří­ze­ní úvěru vy­pla­tí,“ uvedl Vác­lav Dob­ro­zem­ský.

Byd­le­ní pro mladé lidi

Nový Jičín letos chce začít s pře­stav­bou bý­va­lé uby­tov­ny pro zdra­vot­nic­ký per­so­nál v ulici K Ar­chi­vu na byd­le­ní pro mladé lidi. Vznik­nout tam má 39 star­to­va­cích bytů. Část úvěru chce po­u­žít rovněž na re­vi­ta­li­za­ci dvou pa­ne­lo­vých domů, a to Na Lani 212 a ve Zbo­rov­ské ulici 400/11.

Lavice Kamenného divadla Na Skalkách někdo poničil.
Areál Na Skalkách v Novém Jičíně má nové lavice. Vandalové už je poničili

„V do­mech, kde je celkem sedmaosmdesát bytů dojde k k výměnám oken, dveří a za­tep­le­ní fa­sád. Na oba pro­jek­ty máme vy­jed­ná­nu do­ta­ci z ope­rač­ní­ho pro­gra­mu ži­vot­ní­ho pro­stře­dí. Ta však bude vy­pla­ce­na až zpět­ně po ukon­če­ní prací,“ po­znamenal Václav Dob­ro­zem­ský.

V plánu je také pře­stav­ba ná­stav­by na bu­do­vě Stře­dis­ka vol­né­ho času Fokus. Druhý novojičínský místostarosta Ondřej Syrovátka sdělil, že za více než 20 mi­li­o­nů korun tam chtějí vy­bu­do­vat nové učeb­ny a klu­bov­ny. Velkou část nákladů, 14,7 mi­li­o­nu korun, po­kry­je do­ta­ce. „Dal­ších dvacet mi­li­o­nů korun je zapo­tře­bí na sta­tic­ké za­jiš­tě­ní bu­do­vy Bes­kyd­ské­ho di­va­dla. V roz­počtu jsou také peníze na re­a­li­za­ci ně­ko­li­ka opat­ře­ní z kon­cep­ce par­ko­vá­ní a na vý­stav­bu no­vé­ho pře­cho­du pro chod­ce před SVČ Fokus,“ dodal On­dřej Sy­ro­vát­ka.

Václav Dobrozemský doplnil, že jed­nou z nej­ná­klad­něj­ších in­ves­tič­ních akcí bude vy­bu­do­vá­ní in­frastruk­tu­ry na po­zem­cích v lo­ka­li­tě Za Ško­lou v míst­ní části Ži­li­na, kde chce město za­sí­ťo­vat 23 par­cel, budou určené k vý­stav­bě ro­din­ných domů. Za­stu­pi­te­lé sou­čas­ně s roz­poč­tem schvá­li­li i pra­vi­dla pro pro­dej a ceník po­zem­ků.

Lasici hranostaje v zimním kožichu si můžeme prohlédnout zblízka díky přemnoženým hrabošům a řidičům. Tento exemplář skonal v Krnově na Petrovické ulici.
Hranostaj vleze do hraboší nory a loví i v zimě. V regionu ale hyne pod auty

„I v si­tu­a­ci, ve které se na­chá­zí­me, ne­mů­že město re­zig­no­vat na běž­nou péči o stá­va­jí­cí ma­je­tek, tedy na opra­vy a údrž­bu. Bude se po­kra­čo­vat v sys­te­ma­tic­ké re­vi­ta­li­za­ci měst­ských bytů, opra­vách chod­ní­ků a ko­mu­ni­ka­cí, re­kon­struk­ci ve­řej­né­ho osvět­le­ní či mo­der­ni­za­ci te­pel­né­ho hos­po­dář­ství města.

Po­měr­ně velké fi­nanč­ní pro­střed­ky jsou vy­čle­ně­ny na opra­vy, údrž­bu a in­ves­ti­ce v bu­do­vách ma­teř­ských a zá­klad­ních škol. Jed­nou z vět­ších akcí je také re­vi­ta­li­za­ce stře­dis­ka ze­le­ně Tech­nic­kých slu­žeb Nový Jičín na Pa­lac­ké­ho ulici. Investuje se rovněž do místních částí, například v Ži­li­ně vznik­ne z ob­jek­tu bý­va­lé čis­tír­ny od­pad­ních vod nový spol­ko­vý dům,“ uzavřel Václav Dob­ro­zem­ský.