V době založení sbor čítal 35 činných členů a 42 finančně přispívajících členů. „Tehdejší hasičskou kasu, ze které se platil nákup výzbroje a výstroje, plnily různé zdroje příjmů, zejména členské příspěvky, výtěžky z plesů a zábav nebo činnosti ochotnického divadla. Rok po založení sboru byla díky obecnímu zastupitelstvu zakoupena čtyřkolová ruční stříkačka s příslušenstvím, která je dodnes chloubou hasičského sboru a naposledy ji mohla veřejnost vidět při oslavách 100 let založení sboru,“ zrekapituloval historii starosta Sboru dobrovolných hasičů Janovice Martin Zdralek.

Sbor po svém založení potřeboval vybudovat i technické zázemí. Podle historických pramenů proto v roce 1909 janovičtí hasiči postavili skladiště u hřbitova. Během první světové války pak byla činnost sboru v útlumu. Zmínit je však třeba třicátá léta minulého století, kdy v Janovicích vznikl ženský odbor hasičů, jehož družstvo vystupovalo na různých cvičeních a zúčastnilo se také položení základního kamene hasičské zbrojnice v Lubně a v Krásné.

„K historickým zajímavostem také určitě patří, že Hasičská župa Podbeskydská, která vznikla v roce 1930 a sdružovala okolní obce včetně Janovic, později jmenovala svým čestným členem básníka Petra Bezruče. K uctění jeho sedmdesátin byl vysazen ovocný sad v centru Janovic, který je dodnes ve spolupráci s obecním úřadem pečlivě udržován a konají se tu různé kulturní a sportovní akce,“ pověděl starosta janovických hasičů.

Za druhé světové války se zdejší hasiči dostali pod německou kontrolu a sbor provázely potíže s obsazováním funkcí. Rozkvět sboru je naopak datován do padesátých let minulého století, kdy byla přestavěna hasičská zbrojnice a členové sboru se podíleli i na výstavbě dalších objektů v obci, jako například na stavbě skladu mateřské školy – dnešní pošty, demolicích několika budov, stavbě oplocení sadu Petra Bezruče a podobně.

V dnešní době má sbor 99 členů. Po různých obměnách techniky je v současnosti vybaven Avií a požární cisternou CAS 25. Jeho členové pravidelně pořádají hasičská cvičení a mimoto se soutěžní družstvo zúčastňuje i soutěží v požárním sportu. „SDH Janovice také už od roku 1972 pořádá Ondrášův pohár, kterého se pravidelně zúčastňuje kolem dvaceti družstev a již několik let probíhá i Ondráškův pohár, samostatná soutěž mladých hasičů. Janovičtí hasiči se často umísťují v první desítce a několikrát v minulosti obsadili i první místo,“ dodal Martin Zdralek.

Velké obtíže sboru způsobil úbytek členů v polovině devadesátých let minulého století, kdy jich hodně odešlo za prací do měst. „Došlo k útlumu práce s mládeží, což pak způsobovalo potíže například při sestavování mužského soutěžního družstva,“ konstatoval starosta sboru. Naproti tomu zdejší hasiče těší současný zájem místních dětí o hasičský sport. „Družstvo dětí mívá v posledních letech okolo 20 až 30 členů, kteří jsou zapálení do her a soutěží. Říkáme jim Hasičská školka a pokud jim elán vydrží, můžeme se už v horizontu několika málo let těšit na kvalitní a početné soutěžní družstvo,“ doufá starosta sboru. „Kromě těch klasických hasičských soutěží pro děti pořádáme vždy na počátku školního roku i sportovně-zábavné odpoledne, letos byl již 5. ročník,“ podotkl.

Sbor má kromě soutěžních družstev také vlastní zásahovou jednotku, která je v případě potřeby připravena pomoci. „Jednotka k případům v posledních několika letech vyjížděla průměrně tak čtyřikrát do roka. Většina zásahů je na území Janovic, na požádání ale pomáháme i v okolních obcích,“ konstatoval Martin Zdralek. Výčet požárních zásahů z minulosti ovšem janovickým hasičům chybí, protože se nepodařilo dohledat původní kroniku sboru a podrobnější informace nejsou zaznamenány ani v obecní kronice. „Pamětníci přesto vzpomínají na hašení požáru přes padesát metrů vysoké kostelní věže po zásahu bleskem ve čtyřicátých letech, na práci hasičů při několika povodních, nebo odstraňování vývratů, které způsobila vichřice v roce 1957,“ popisoval starosta sboru.

Janovičtí hasiči se mohou pochlubit i prestižním oceněním. „V roce 1995 udělilo ústředí Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sboru dobrovolných hasičů Janovice nejvyšší vyznamenání, kterým je Čestný prapor,“ prozradil Martin Zdralek.