V ní jsou na více než 100 stranách na základě dostupných archivních pramenů a nesčetné literatury zmapovány dosavadní dějiny této církevně správní jednotky. Celá kniha je rozdělena do osmi přehledných kapitol. Jejich autorem je odborný historik David Pindur. Po úvodním slovu současného duchovního správce Jana Wojnara následuje stručný nástin dějin obce Dobratice (a původně samostatných Bukovic). Další pojednání je věnováno zdejším církevním dějinám před vznikem zdejší samostatné farnosti, kdy byly Dobratice součástí farnosti Domaslavice. Cestu ke zřízení samostatné farnosti Dobratice, při níž sehráli klíčovou úlohu domaslavický farář Filip Jakub Habernal a dobratický starosta Josef Tvrdý, popisuje další kapitola.

Ustanovením samostatné farnosti Dobratice a příchodem prvního faráře Martina Jiřičného na podzim roku 1868 se otevírá další pojednání, v němž jsou podrobně vylíčena první desetiletí farnosti až na práh první světové války. Další kapitola je chronologicky vymezena obdobím let 1913 až 1960, kdy stál v čele farnosti Jan Foldyna. Je popsán náboženský život v období první československé republiky, ale i nelehké období let 1938 až 1945 a po únoru 1948. Další dvě kapitoly jsou věnovány novějším dějinám i současnosti farnosti Dobratice, jejíž součástí je od 1. ledna 2008 rovněž obec Vojkovice (původně součást farnosti Dobrá). V posledním pojednání knihy jsou stručně představeny životní osudy osmi kněží a řeholní sestry pocházejících z této farnosti. Přílohou knihy je mimo jiné kompletní soupis místních duchovních správců.

Historicky první publikace pojednávající o dějinách této farnosti je původní prací a je opatřena odborným poznámkovým aparátem, v němž zájemce o problematiku nalezne odkazy na další archivní prameny a literaturu. Knihu vhodně doplňuje téměř 80 obrázků dokumentujících minulost i současnost dobratické farnosti. Unikátní a dosud nepublikovaná ikonografie pochází ze soukromých sbírek i řady archivů. Nejen dobratičtí farníci, ale všichni zájemci získávají v publikaci cenné svědectví o minulosti i současnosti této části Těšínska.

Publikaci si můžete zakoupit v knihkupectví U Jakuba na Farním náměstí v Místku, nebo si ji můžete telefonicky objednat na telefonním čísle 606 413 070. Finanční výtěžek z prodeje této publikace bude použit na restaurování oltářů (movitých kulturních památek) ve farním kostele sv. Filipa a Jakuba v Dobraticích.

Beseda s autorem knihy se bude konat ve farním kostele sv. Filipa a Jakuba v Dobraticích v neděli 27. ledna v 15 hodin.