V roce 2014 přitom objem tuhých znečišťujících látek činil 560 tun, v roce 2004 to bylo dokonce 1400 tun, a to při zhruba stejném objemu výroby.

„Za tímto významným poklesem stojí především investice do 19 projektů zaměřených na snížení prašnosti, které huť realizovala od roku 2013 do roku 2015," shrnula Petra Jurásková.

Pokles prachu je po realizovaných investicích v oblasti odprášení větší, než jaký se očekával. „Deklarovali jsme snížení prachu zhruba o třetinu, skutečný pokles je 45 procent. Vykazované hodnoty měření předčily naše očekávání. Dá se tedy říct, že skutečně díky novým investicím dýcháme čistší vzduch, a to jak na pracovištích, tak v okolí fabriky," konstatoval generální ředitel hutě Jan Czudek.

Nejlepší dostupné techniky a dle nich stanovené emisní limity vyžadují pro velké zdroje koncentrace prachu do 15 miligramů na krychlový metr.

U nejvýznamnějších ekologických akcí, jimiž jsou odprášení licích hal vysokých pecí, sekundární odprášení haly kyslíkové konvertorové ocelárny a odprášení aglomerace číslo 2, se výstupní koncentrace emisí prachu v současnosti podle Juráskové pohybují v řádu jednotek miligramů.

Nová zařízení na snížení prašnosti byla postupně instalována od roku 2013. „Z těch nejvýznamnějších nejdříve na vysoké pece, kde byl nahrazen zastaralý elektrostatický odlučovač za dva moderní tkaninové filtry. Na ocelárně byla vybudována nová filtrační stanice, která odsává řadu prašných míst haly. Jako poslední bylo do provozu uvedeno odprášení aglomerace číslo 2, přesněji nový tkaninový filtr zařazený za stávající elektrostatické filtry," vyjmenovala mluvčí.

Dodala, že celkové investice do ekologických projektů v Třinci za poslední tři roky přesáhly 2,6 miliardy korun. Dotace činila 2,3 miliardy korun. V dalších letech huť předpokládá do rozvoje investovat asi 12 miliard korun, z toho dvě miliardy pouze do ekologických akcí.