Podnik loni takto vyrobil 4517 MWh elektrické energie. Provoz vodojemů ve Frýdku-Místku, Zelinkovicích a Krásném Poli stejně jako úpravny vody ve Vyšních Lhotách je díky instalaci těchto technologií energeticky soběstačný, takže vyrobené přebytky je možné dodávat do distribuční sítě pro další odběratele.

Malé vodní elektrárny s nejvyšším výkonem jsou ve společnosti SmVaK budovány v provozech úpraven vod na přivaděčích surové vody z vodních nádrží. Efektivní provoz je zajištěn díky stálému průtoku a dostatečnému spádu přiváděné vody. Zařízení s menším výkonem jsou instalována na přivaděčích pitné vody s vhodnými parametry. Provozovaná jsou zařízení s výkony 37 až 348 kW.

„První malou vodní elektrárnu s výkonem 2krát 200 kW jsme instalovali již v roce 1993 na přítokovém potrubí na úpravně vody v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí, naopak poslední s výkonem 348 kW v roce 2014 na přítoku surové vody z Kružberka do naší největší úpravny vody v Podhradí u Vítkova. Máme vytipovaná i další místa v páteřním systému Ostravského oblastního vodovodu, kde by bylo možné instalovat další tato zařízení, protože to dává ekonomicky smysl," vysvětlil technický ředitel SmVaK Ostrava Martin Veselý.

Vyrobená elektrická energie je primárně spotřebovávána přímo v místě výroby, přebytky jsou dodávány do sítě. Například vodojem ve Frýdku-Místku vyrobil v roce 2015 14krát více elektrické energie, než spotřeboval na svůj provoz, vodojem v Zelinkovicích zhruba 7krát více. Nejvíce elektrické energie vyrobila malá vodní elektrárna v úpravně vody v Podhradí u Vítkova (1916 MWh) a dokázala vlastní spotřebu pokrýt z 92 procent.

Úpravna vody ve Vyšních Lhotách, do níž směřuje surová voda z nádrže Morávka, dokázala svou spotřebu pokrýt vlastní výrobou elektrické energie více než dvojnásobně.

„Provoz malých vodních elektráren má ve vybraných provozech ekologický i ekonomický smysl. Energie vyrobená z vody nemá oproti tepelným elektrárnám negativní dopady na životní prostředí. Šetříme také finanční prostředky, protože nemusíme elektřinu nakupovat, ale v některých případech ji naopak do sítě dodáváme. V důsledku mají tyto projekty pozitivní dopad i na peněženky našich zákazníků, protože nemusíme kupovat elektřinu, která by se jinak stala součástí kalkulace cen vody," vysvětluje generální ředitel společnosti SmVaK Anatol Pšenička. (sru)