Jde především o Svazek obcí Čistá Odra (Frýdlant nad Ostravicí, Ostravice), který získal z Fondu Soudržnosti 117 milionů korun na výstavbu tlakové kanalizace a čističky odpadních vod ve Frýdlantu nad Ostravicí-Nové Vsi.

V oblasti úspor energie na peníze z Bruselu dosáhnou 3 subjekty – Statutární město Frýdek-Místek se svým projektem na úspory energie ve školních budovách (dotace 4,2 milionu korun), obec Řepiště s rekonstrukcí mateřské školy v obci (dotace 2,6 milionu korun) a obec Bystřice, která na rekonstrukci svého obecního úřadu získala dotaci 1,5 milionu korun.

Všechny zmíněné projekty jsou spolufinancovány jednak Státním fondem životního prostředí, významně se na nich podílí svými financemi i sami žadatelé. O možnostech získávání finanční podpory z fondů EU jsme si povídali s Radkem Starým, ředitelem pobočky společnosti KP projekt s.r.o. v Moravskoslezském kraji.

Jaké možnosti se nabízí obcím a městům v Moravskoslezském kraji, které mají zájem o dotace pro své rozvojové projekty?

Nejdříve bych rád upozornil některé obecné zásady celého procesu. Prvotním úkolem je, aby si případný zájemce o získání finanční podpory ujasnil své rozvojové priority pro nejbližší období. V návaznosti na tento krok je pak možno volit vhodný operační program, do kterého bude žádost směřována. Důležité je v rozvojových záměrech zohlednit i časové hledisko, a to jak z pohledu prostoru na přípravu podkladových materiálů pro vlastní žádost, tak i s ohledem na termíny jednotlivých výzev, které jsou pro danou oblast podpory vyhlašovány. Z pohledu obcí a měst je v prvé řadě nutno zaměřit pozornost na nabídku Regionálního operačního programu (ROP) NUTS II Moravskoslezsko. Zde je celá řada možností, kdy typově jde například o oblasti občanské vybavenosti, volnočasových aktivit, vzdělávací, sociální a zdravotní infrastruktury a podobně. ROP v sobě zahrnuje samostatně speciální nabídku pro velká města v kraji - takzvané rozvojové póly, dále pro takzvaná subregionální centra a není opomenuta ani oblast rozvoje venkova. Dalším operačním programem, který bude jistě vyhledávaným zdrojem finanční podpory, je Operační program Životní prostředí (OP ŽP), ze kterého lze financovat projekty směřující například do oblasti výstavby ČOV, kanalizací a vodovodů, odpadového hospodářství, odstraňování ekologických zátěží, čistoty ovzduší a tak dále. Významnou nabídkou OP ŽP je i oblast energetických úspor formou zateplování budov. Řadu možností nabízí i Operační programy ČR – PL a ČR – SR, Program rozvoje venkova a samostatnou kapitolou je oblast takzvaných měkkých projektů zaměřených na rozvoj lidských zdrojů. Možností je tedy celá další řada a toto je jen jejich letmý výčet.

Na jak velký podíl z plánované investice mají šanci obce z prostředků EU dosáhnout?

I toto se liší dle konkrétního operačního programu a dané oblasti podpory. Obecně však lze říci, že lze získat dotaci až ve výši přes 90 procent takzvaných způsobilých výdajů projektu. To samozřejmě za předpokladu, že realizovaný projekt nezakládá takzvanou veřejnou podporu, kde pak je možno uvažovat s výrazně nižší podporou. Veřejná podpora je jakákoliv výhoda ze strany státu poskytnutá žadateli, která způsobuje stav, při kterém realizovaný projekt narušuje respektive je schopen narušit soutěž na vnitřní trhu EU a ovlivnit obchod mezi členskými státy.

Nabízí se i nějaké jiné šance pro získání dotací?

Samozřejmě kromě takzvaných „evropských“ dotací je tu možnost získání podpory z domácích zdrojů, kdy jde především o programy vyhlášené jednotlivými ministerstvy. Upozornil bych také na nabídku dotačních programů, které jsou v gesci jednotlivých odborů Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. A v neposlední řadě na možnost získání grantů od nadací a dalších subjektů. S ohledem na předchozí tématiku podpor z operačních programů bych chtěl zdůraznit, že KÚ MSK každoročně vyhlašuje dotační program zaměřený na podporu přípravy projektové dokumentace, která pak bude sloužit pro potřebu zpracování žádosti do příslušného operačního programu.

Mohou žadatelé z řad obcí či podnikatelů nějakým způsobem zvýšit své šance na úspěch v této soutěži?

Samozřejmě je třeba si uvědomit, že finanční alokace na každou určenou oblast neumožňuje podpořit veškeré předložené projekty. Jedná se v podstatě o soutěž jednotlivých projektových záměrů a tak i tady mají největší šanci na úspěch kvalitní a svým charakterem komplexní projekty. Důležitý je především výchozí rozvojový záměr, jeho vnitřní provázanost a koncepčnost. Významným faktorem je taktéž kvalita zpracování vlastní žádosti o finanční podporu, zejména její povinné přílohy, takzvané studie proveditelnosti. To je základní dokument, který postihuje celý záměr a to z řady hledisek jako je oblast managementu projektu, marketingu, risk managementu, finančního plánu projektu a tak dále. Pokud jde o financování celého projektu, pak bych zdůraznil především nutnost nejen přesně specifikovat způsob řešení investičních nákladů projektu, ale jasně označit i způsob pokrytí následných provozních nákladů. Obecně tedy mohu jen doporučit věnovat přípravě celého projektu náležitou pozornost a to už od etapy zpracování stavebně-technické projektové dokumentace, územního řízení až po zpracování zmíněné studie proveditelnosti. Charakter a nároky kladené dnes na projektovou přípravu vedou k doporučení využít v tomto cyklu zkušenosti a znalosti specializovaných společností, mezi něž patří i společnost KP projekt s.r.o. Standardem, který platí i pro nás, je pak u podobných společností nabídka bezplatné konzultace projektového záměru a jeho posouzení v krátkém časovém horizontu. O platnosti výše uvedeného doporučení svědčí i to, že například v první výzvě OP ŽP, jejíž úspěšní regionální žadatelé zde byli zmíněni, byla více než pětina předložených projektů z formálních důvodů vyřazena hned na počátku hodnocení. Naopak za pozitivní zprávu lze označit to, že ze zbylých přijatých projektů jich bylo více než dvě třetiny finančně podpořeno.

Problematika zpracování stavebně-technické dokumentace a následné vlastní projektové žádosti znamená nemalé náklady, na které malé obce jen těžko získávají ve svých rozpočtech finanční zdroje. Nejsou tím znevýhodněny?

Je pravda, že především menší obce mohou právem tuto věc považovat za problematickou. Především pro tyto žadatele je zde již zmíněný dotační program KÚ MSK, který je cílený na podporu zpracování zmíněných částí celkové projektové dokumentace. Další možností pak je skutečnost, že náklady na projektovou dokumentaci jsou obecně způsobilými výdaji projektu za situace získání finanční podpory z daného operačního programu a jeho následné realizace. Pro obce do 500 obyvatel, respektive v případě vodohospodářské infrastruktury do 2000 obyvatel, je tu pak ještě třeba zmínit specializovaný zdroj možné finanční podpory – Program rozvoje venkova, kde je poměrně velká možnost získání finanční podpory na své rozvojové investiční záměry. Ovšem vždy platí, že je nutno počítat s určitou mírou nutnosti vlastních investic, které daný projekt bude vyžadovat, a vycházet z reálných možností žadatele.

Přečtěte si také:

Na peníze z dotací mohou dosáhnout také vesnice

Moravskoslezský kraj pomůže obcím čerpat peníze z EU

(lew)