Závazné podmínky provozu zařízení tvoří stěžejní pasáž integrovaných povolení. „Jsou to zejména emisní limity včetně souvisejícího monitoringu, podmínky pro nakládání s odpady, pro hluk, hospodárné využívání surovin a energie, předcházení haváriím a opatření pro provoz za odlišných podmínek oproti běžnému provozu. Významnou částí rozhodnutí jsou schválené Provozní řády k ochraně ovzduší pro daný zdroj znečišťování ovzduší a Dílčí havarijní plány pro případy havárie dle vodního zákona daného střediska,“ řekl generální ředitel Třineckých železáren Jiří Cienciala s tím, že součástí rozhodnutí je též věcný a časový plán technického rozvoje předmětného zařízení.

V souladu se zákonem o integrované prevenci je povinností provozovatelů vybraných zařízení, kam patří i hutní agregáty, dosáhnout vysoké úrovně ochrany životního prostředí. Firmám se ukládá předložit správnímu úřadu každoročně v květnu zprávu o vyhodnocení plnění závazných podmínek stanovených v povolení. Podle požadavku krajského úřadu přílohou zpráv odesílaných úřadu i protokoly z autorizovaných jednorázových měření emisí do životního prostředí za uplynulý rok a u zdrojů znečišťování ovzduší s kontinuálním měřením emisí je dokladováno jejich roční vyhodnocení, včetně protokolů ověření těchto kontinuálních měření.

Společnost Třinecké železárny se v posledních letech stále více zaměřuje na obnovu výrobních zařízení, zavádění moderních technologií a ekologických projektů ke zlepšení životního prostředí. Od roku 1997 Třinecké železárny již proinvestovaly více než 12 miliard korun, přičemž jen do ekologických projektů směřovaly přes čtyři miliardy korun. Vedení třinecké firmy do roku 2011 připravilo další investiční projekty za více než 11 miliard korun, jejichž podstata spočívá především ve zvýšení přidané hodnoty výrobků a eliminaci dopadů výroby na životní prostředí.

„Třinecké železárny i díky investicím všechny závazné podmínky, tak jak v minulých letech, splnily či průběžně plní. Je to výsledek cílevědomého úsilí a závazku vedení třinecké skupiny vyhlášeného ve společné politice jakosti a životního prostředí k neustálému zlepšování v oblasti environmentu,“ dodal generální ředitel.