„V kombinaci se špičkovou měřicí technikou navíc používáme podrobné analytické metody, které nám dokáží odhalit nesrovnalosti v odběrech vody. Se zvyšujícími se náklady na domácnost přibývá těch, kteří chtějí ušetřit za každou cenu. Pokoušejí se odebírat vodu bez měřidla nebo před měřidlem. U odvádění odpadních vod se jedná o neoprávněné vypouštění do veřejné kanalizační sítě bez úhrady stočného,“ odpověděla Martina Gavendová z Ostravských vodáren a kanalizací. Na neoprávněný odběr pitné vody i neoprávněné vypouštění odpadních vod podle ní pamatuje zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

„Podle zákona je ten, kdo neoprávněně odebíral pitnou vodu nebo neoprávněně vypouštěl odpadní vody, povinen nahradit vzniklé ztráty. Pokud není reálné objektivně zjistit dobu užívání ani ji stanovit pomocí stavebních úřadů nebo dodavatelských společností a užívání nemovitosti trvá delší dobu, tak u fyzických nepodnikajících osob počítáme vzniklou ztrátu za tři roky zpětně od data zjištění neoprávněného vypouštění a u podnikatelů a právnických osob za čtyři roky zpětně. Pokud se však s odběratelem nedohodneme na náhradě ztráty, postupujeme záležitost vodoprávnímu úřadu, který může uložit pokutu až do výše sto tisíc korun,“ doplnila Gavendová.