„Kraj je ve spolupráci s obcemi jistě blíže potřebám občanů než stát. Budeme tak schopni lépe směřovat finanční prostředky," říká v rozhovoru pro Deník.

Jak se s tím krajský úřad konkrétně vypořádá?

Na základě žádosti bude poskytnuta kraji ze státního rozpočtu dotace k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb. To je zásadní změna vyplývající z poslední novely zákona o sociálních službách. Co se nemění, je to, že finanční prostředky bude i nadále poskytovat stát ze státního rozpočtu. O poskytnutí finančních prostředků na jednotlivé sociální služby v kraji v letošním roce a jejich výši bude rozhodovat zastupitelstvo kraje.

Kolik žádostí o dotaci kraj očekává?

Potřeby sítě sociálních služeb stejně jako požadavky poskytovatelů každoročně o stovky milionů korun převyšují rozpočtové možnosti; tento stav se ani po přechodu na kraje zásadním způsobem nezmění. Letos očekáváme více než dvě stě žádostí o dotaci za více než 1,2 miliardy korun. Mezi přibližně sedm set provozovatelů registrovaných sociálních služeb plánujeme přerozdělit téměř jednu miliardu korun. Vzhledem k uvedeným číslům si lze dobře představit, o jak náročný proces od vyhlášení dotačního programu přes poskytnutí dotací až po jejich vyúčtování se jedná.

Jaké plusy a minusy v nově nastaveném režimu vidíte?

Jedná se nepochybně o správný krok. Protože kraj je ve spolupráci s obcemi jistě blíže potřebám občanů než stát. Znají území a potřebnost jednotlivých sociálních služeb v kraji. Jsou tak schopni lépe směřovat finanční prostředky. Jako určité ohrožení vnímáme přetrvávající silnou závislost na státním rozpočtu, kdy jakékoliv krácení státních prostředků, jež kraj sám o sobě nemůže ovlivnit, může mít přímý dopad na poskytovatele sociálních služeb.

Dotkne se novelizace finančně některých organizací či sociálních zařízení?

V letošním roce by nemělo dojít k poklesu objemu prostředků, které jsou vyčleněny ve státním rozpočtu k financování sociálních služeb. Nepředpokládáme proto, že ve financování sociálních služeb dojde k výrazné nestabilitě nebo rušení či utlumení služeb. Současně však chceme zdůraznit, že přiblížení příjemců dotací poskytovateli jistě povede k důkladnější kontrole efektivity a účelovosti poskytnutých prostředků, a to může vést do budoucna k neposkytnutí dotace, a tím k utlumení či ukončení poskytování sociální služby.

Budou se letos otevírat, nebo naopak rušit některá sociální zařízení nebo organizace?

V souvislosti s přechodem financování sociálních služeb na krajské samosprávy, nepředpokládáme uzavření ani otevření žádné sociální služby poskytované příspěvkovými organizacemi zřízenými krajem. Moravskoslezský kraj plánuje dokončení více než deseti investičních projektů spolufinancovaných z Regionálního či Integrovaného operačního programu, které povede k poskytování nových sociálních služeb anebo ke zkvalitnění stávajících sociálních služeb v objemu necelých tři sta milionů korun.