TÉMA DENÍKU

Pracovníci obcí a úřadů práce tak měli získat přehled o občanech, kteří potřebují jejich pomoc, a mělo být zřetelně evidováno, jaká pomoc je občanovi poskytována.

Háček tkví ale v tom, že tento systém není dosud plně funkční, dá se říci, že ještě ani nebyl vytvořen pro plnohodnotné užívání.

„Kvůli sociální reformě došlo k deformaci celého systému, která se projevuje značným nepohodlím vůči občanům i vůči úředníkům,“ říká Jana Šebestová, která je pověřena vedením oddělení sociálního poradenství v obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

Byrokratická zátěž se podle ní zvýšila. Pro občany jsou nové formuláře pro žádosti o dávky složitější a s jejich vyplněním mají problémy. Úřady práce se zase potýkají s nedostatečným personálním obsazením a špatně fungujícím programem pro řízení o přiznání dávek.

„Dříve si mohli občané Ostravy vyřídit dávky hmotné nouze na nejbližším úřadu městského obvodu, kde měli pracovníci sociálních úseků díky dostačujícímu personálnímu obsazení potřebnou kontrolu nad příjemci dávek, a mohli tak odhalovat případy zneužití. Nyní mohou občané tyto dávky vyřídit pouze na třech místech (Ostrava-centrum, Ostrava-Vítkovice, Ostrava-Poruba). Stejně ale nevyřídí všechny dávky na jednom místě, jak prohlašoval ministr Drábek,“ upozorňuje dále Šebestová.

Třeba zrovna občané městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky mají příslušné pracoviště úřadu práce v Ostravě-Vítkovicích. Dávky státní sociální podpory vyřídí v centru v ulici 30. dubna, pro dávky hmotné nouze ale musí do centra do ulice Husovy.

Pokud je občan zdravotně postižený, vyřídí potřebné dávky v centru, ale opět ne na jednom místě příspěvek na péči získá v ulici Husově a další dávky pro zdravotně postižené v ulici 30. dubna. Tato skutečnost s sebou nese další komplikaci lidé, kteří žijí na úrovni životního minima, musí kvůli vyřízení dávek dojíždět! Výdaj za jízdné jim ukrajuje z už tak malé částky, kterou sociální dávky představují.

Občany, kteří řeší jakékoli těžkosti s novým systémem, Šebestová vřele vyzývá: „Nestyďte se a nebojte se přijít na nejbližší úřad městského obvodu požádat o radu a o pomoc. Vždy se vám dostane potřebných informací.“ 

Honba za razítkem aneb Nástrahy byrokracie

Jen co se člověk narodí, je třeba mu vyřídit rodný list a zdravotní pojištění a tím to všechno začíná. Prakticky celý život se neobejdeme bez úřadů, dokumentů, razítek a potvrzení nejrůznějšího typu. Jde jen o to, zorientovat se v povinnostech, které nám ukládá zákon, ale na to naštěstí nejsme sami. Úředníci by měli být ochotni vždy poradit, neboť od toho tady přece jsou.

Individuální přístup

Paní Petra Kubátová hodnotí přístup úředníků ke klientům s pochopením. Souvisí podle ní s individuální povahou člověka. „Myslím si, že některé úřednice mají špatné zkušenosti s určitými žadateli a svým nepříjemným vystupováním mohou zakrývat svou ostražitost nebo strach z podvodu,“ míní Petra Kubátová.

Zároveň však upozorňuje na „povýšenecké manýry“ některých pracovníků, které podle ní vyplývají z pocitu, že mají moc rozhodovat, a ze skutečnosti, že vidí do spousty osobních záležitostí klienta. Pravé nesnáze však paní Petra spatřuje spíše v pobíhání takzvaně od jednoho okénka ke druhému.

„V jednom okénku podám žádost, ve druhém o dvě patra níž zaplatím kolek a zase s potvrzením běžím nazpět. S dětmi v náruči je to dost vyčerpávající,“ dodává.

Pavel Zdražila z Úřadu práce v Ostravě-Zábřehu vidí zase naopak z pohledu úředníka jako problematické to, že mnoho lidí má nepřiměřené představy o jejich výkonech.

„Přiznání či nepřiznání nějaké dávky nezávisí na rozhodnutí úředníka, ale vyplývá přímo ze zákona. Občané se domnívají, že pokud něco nemohou dostat, je to naše chyba,“ konstatuje Zdražila.

Zároveň upozorňuje, že třeba vyřadit klienta z evidence úřadu práce nebo odejmout mu dávky také musí úředník v závislosti na plnění podmínek daných zákonem. Doporučuje tedy všem seznámit se s poučeními a povinnostmi, které pro ně vyplývají, a hlavně nebát se požádat příslušného pracovníka o vysvětlení.

A s jakými problémy se lidé v rámci jednání na úřadech práce potýkají nejčastěji? „Mohu potvrdit, že pro občany není často příliš srozumitelné, nač mají nárok, respektive o jaký typ dávky žádat v konkrétní životní situaci,“ tvrdí Pavel Zdražila a doplňuje: „Dochází také k záměnám názvosloví například peněžité pomoci v mateřství, kterou vyplácí OSSZ, s rodičovským příspěvkem, ten vyplácí úřad práce.“

Nesnáze tedy podle něj tkví v samotné terminologii, ve které se lidé špatně orientují, a proto spatřuje prevenci všech problémů v dobré komunikaci mezi úředníkem a občanem. To však vyžaduje vstřícný přístup na obou stranách!

„Úřady už neobíhá občan, ale data“

Pokrokem v jednání na úřadech je takzvané propojení systémů. Záměrem nejen České správy sociálního zabezpečení je usnadnit klientům řešení jejich záležitostí, a proto si spoustu potvrzení a dokladů zajišťuje sama klientům tak ubyla práce s obíháním po úřadech a sháněním potřebných listin. Jedná se například o potvrzení finančního úřadu o daňovém základu, potvrzení o trvalém či hlášeném pobytu, rozhodnutí o nároku na rodičovský příspěvek, výpis z obchodního rejstříku či výpis z živnostenského rejstříku. Také živnostenský úřad se snaží vyjít klientům vstříc pro ověření požadovaných údajů využívá přístupu do Centrálního registru osob a Rejstříku trestů.

Pokud klient navíc poskytne zákonné zmocnění, může úředník živnostenského úřadu učinit prostřednictvím elektronické komunikace i podání směřující vůči jiným orgánům státní správy (finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, úřadu práce, zdravotní pojišťovně…).

„Úřady už neobíhá občan, ale data,“ poznamenává k tomu vedoucí odboru Živnostenského úřadu v Ostravě Ivo Korduliak. Velkou výhodou dnešní doby je také skutečnost, že byla zrušena místní příslušnost živnostenských úřadů a podnikatel si své záležitosti může vyřídit ve kterémkoli městě. To platí i pro úřady práce.

Co je lépe dobře uschovat

Nejčastějšími klienty správy sociálního zabezpečení jsou žadatelé o důchod.

S tím souvisí také doporučení ředitele Okresní správy sociálního zabezpečení Ostrava Michala Ztratila: „Každý občan by se měl v průběhu svého pracovního života zajímat o získané doby důchodového pojištění. Při této příležitosti doporučujeme občanům, obzvláště žadatelům o důchod, požádat si o zaslání informativního listu důchodového pojištění.“

Můžeme tak zjistit případné chybějící doby pojištění a zahájit jejich hledání u bývalých zaměstnavatelů či v archivních spisovnách za předpokladu jeho úplného zrušení.

Občanům dále ředitel OSSZ Ostrava doporučuje schovávat si stejnopisy evidenčních listů důchodového pojištění, které předává každoročně zaměstnavatel svým zaměstnancům, pracovní smlouvy nebo doklady o dosaženém vzdělání, například výuční listy, maturitní vysvědčení apod.

Také Ivo Korduliak z živnostenského úřadu upozorňuje na povinnost občana doložit potřebné dokumenty, a to za účelem prokázání odborné kvalifikace.

Jednání v rámci Evropské unie

Po celé Evropské unii vznikla síť informačních míst, kde občan zcela bezplatně získá požadované informace, popřípadě se může poradit, jak řešit případný spor s úřady jiného členského státu či reklamaci výrobku nebo služby. Jedno z těchto míst je zřízeno také na Živnostenském úřadě Magistrátu města Ostravy.

 

VENDULA RÁBOVÁ