„V minulých dnech primátor města obdržel jeho dopis, ve kterém mu sděluje, že toto řízení zastavil vzhledem k tomu, že v postupu orgánu památkové péče, Útvaru hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy ani stavebního úřadu centrálního obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za poslední dva prověřované roky neshledal žádná pochybení,“ přiblížil vedoucí Útvaru hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy architekt Cyril Vltavský.

O svých závěrech informoval Stanislav Křeček vedení města, obvodu, kraje i Národní památkový ústav prostřednictvím dopisu.

„Zástupce ombudsmanky je toho názoru, že je potřeba zajistit významný posun v oblasti náhradního výkonu rozhodnutí orgánů státní památkové péče v případech, kdy vlastníci nemovitých památek dlouhodobě neplní své povinnosti a navzdory opatřením a výzvám orgánů státní památkové péče nesjednávají nápravu a nechávají památky chátrat,“ sdělila mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská a dodala, že Stanislav Křeček si vyhrazuje právo postup správních úřadů v dané věci dále sledovat.

Na magistrátu z výsledku šetření mají smíšené pocity. „Jsme rádi, že zástupce veřejné ochránkyně práv potvrdil, že jsme ve věci Ostravice nepochybili a postupovali tak, jak nám památkový zákon stanoví. Na druhou stranu nás však mrzí, že potvrdil naše zkušenosti a to, že současný památkový zákon neumožňuje státem chráněné stavby dostatečně chránit před jejich chátráním," uvedl architekt Cyril Vltavský s tím, že je nutné zásadně přehodnotit koncepci památkové ochrany, včetně zákona o státní památkové péči.

Připravovaný zákon by měl upravit možnosti dotací vlastníkům nemovitostí v památkových územích, posílit pravomoci Památkové inspekce a zaručit větší míru zapojení veřejnosti a dotčených vlastníků. „Jsem přesvědčen, že má-li stát zájem na památkové ochraně, musí být schopen vyšší intervence," podotkl Stanislav Křeček a dále dodal: „Pokud je zájmem státu udržet památku v dobrém stavu a uchovat její hodnotu, musí být schopen v případě nezájmu vlastníka památky zasáhnout, postarat se o její záchranu a náklady pak po vlastníkovi důsledně vymáhat."