Oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Ostravě potrestal zmíněnou firmu z toho důvodu, že ve druhém pololetí roku 2012 pokácela lesní porosty na souvislé ploše o výměře přibližně 1,5 hektaru – a to včetně porostů mladších než 80 let.

Dále vyfrézovala a vyklučila pařezy a uskutečnila úpravy, aby zde mohla vybudovat sjezdovku. Tímto jednáním vytvořila podmínky nejenom pro působení vodní eroze a škodlivých činitelů, ale také neoprávněně využívala lesní půdu k jiným účelům.

„Nedošlo jen k ohrožení lesů, ale také k poškození přírody v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Beskydy a k nedovolené změně a ohrožení jejího dochovaného stavu. Mimo zastavěná území obcí použila společnost intenzivní technologie a prostředky, kterými byl nevratně poškozen půdní povrch, změněn vodní režim a prováděny terénní úpravy značného rozsahu," popsal ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ostravě Karel Kozubek s tím, že necitlivý zásah společnosti Capital group SERVICE byl z větší části proveden ve druhé zóně CHKO Beskydy.

Znalec v oboru lesní inženýrství se specializací na geologii, pedologii a ochranu přírody konstatoval, že půda byla částečně odstraněna až na půdotvorný substrát – geologické podloží. Místy došlo k nevratné degradaci půdy, která je pro genetický půdní potenciál naprosto devastující. Znalec dospěl k závěru, že asi 0,3 hektaru plochy je nevratně poškozeno a vyžaduje buď hloubkovou revitalizaci, nebo rozhodnutí o odnětí pozemků plnění funkcí lesů.

Dalších 0,57 hektaru je dlouhodobě poškozeno a vyžaduje obnovu stanoviště v časové řadě přibližně jedné porostní generace, což činí 80 až sto let. Podle znaleckého posudku překročila celková výše ekologické újmy na lesních ekosystémech a pozemcích, které byly dotčeny těžebními zásahy a terénními úpravami, tři miliony korun.

„Nelegální zásah této společnosti je závažný také tím, že před ním neproběhl proces EIA, nebylo vydáno ani žádné z příslušných povolení orgánu státní správy lesů, Správy CHKO Beskydy a stavebního úřadu. Část zásahu navíc uskutečnila v územním systému ekologické stability – ve funkčním regionálním biokoridoru a biocentru Smolkov," řekl ředitel ČIŽP Erik Geus.

V historii oddělení ochrany lesa a oddělení ochrany přírody Oblastního inspektorátu ČIŽP Ostrava se jedná zatím o odborně i procesně nejnáročnější případ nelegální těžby lesních porostů spojený s nelegálním využíváním lesní půdy k jiným účelům než pro plnění funkcí lesa.