Systém VISO 2002 je představitelem nové generace bezdrátového obecního rozhlasu a systému varování obyvatel. Jeho obsluha je samozřejmě napojena na celostátní jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva, který je provozován hasičským záchranným sborem.

Technologie zařízení dovoluje rozdělit bezdrátové hlásiče do jednotlivých oblastních celků, čehož lze využít zejména při potřebě informování obyvatelstva pouze v určité lokalitě. Obsluha zařízení tak aktivuje pouze ty hlásiče, které potřebuje k předání potřebných informací. Vzhledem k tomu, že pod správu města Frýdku-Místku patří i jednotlivé místní části, kterými jsou Skalice, Chlebovice, Lískovec, Zelinkovice, Lysůvky, bylo nezbytné propojit i tyto oblasti tak, ať je zajištěno včasné informování obyvatelstva. K tomuto účelu byl v uvedených místních částech ponechán funkční drátový rozhlas, který je se systémem VISO propojen speciálním zařízením pro bezdrátový přenos.

Jak již bylo předestřeno výše, VISO je napojen na Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, a je tedy možno systém spustit i prostřednictvím OPIS (operačního a informačního střediska). Aktivovat tento systém mohou i určení pracovníci magistrátu přes mobilní telefon.

Ověřování provozuschopnosti systému VISO je prováděno každou první středu v měsíci vždy ve 12 hodin akustickou zkouškou sirén. Jedním z důvodů, proč se vedení města rozhodlo vybudovat tento systém, je skutečnost, že Frýdek-Místek má zákonem danou odpovědnost za ochranu obyvatelstva a řešení mimořádných situací.

Také nedávná historie poukazuje na nutnost funkčního systému varování obyvatelstva, neboť i zde existuje reálné riziko vzniku povodní, které zasáhly v rozmezí minulých patnácti let hned několikrát. Bezesporu i rozvíjející se společnost sebou přináší nejrůznější civilizační rizika, kterými jsou zvýšené dopravní zatížení města, se kterým pak úzce souvisí možnost vzniku dopravní nehody či ekologické havárie.

Prioritou systému VISO je tedy zajistit bezpečnost občanů města, informovat o případném ohrožení a zejména pak o žádoucím chování za dané situace. Tohoto systému je rovněž možno využít k oznamování například odstávky elektrické energie, vody nebo k informování o kulturních akcích ve městě.