Chalupa se seznámil i s projektem revitalizace povodí Olše a zároveň si prohlédl nedávno zkolaudovanou kořenovou čističku odpadních vod v třinecké části Kojkovice.

Účelem podepsaného memoranda je především snižovat úroveň znečištění ovzduší ve městě a v jeho bezprostředním okolí, nastínit možné změny pravidel čerpání finančních prostředků z evropských i národních zdrojů, rozšířit oblast podpory operačních programů o alternativní dopravu a zařízení k minimalizaci sekundární prašnosti a podpořit osvětu a informovanost lidí o rizicích znečišťování ovzduší a možnostech jeho snížení (lokální vytápění, doprava).

„Memorandum deklaruje společnou vůli města Třince a ministerstva životního prostředí konkrétními kroky přispět k tomu, aby se zlepšila kvalita ovzduší nejen v samotném Třinci, ale v celém našem regionu. V závislosti na finančních možnostech budeme společnými silami tyto konkrétní body naplňovat. Věřím, že se jedná o správný krok, který odstartoval proces vedoucí ke zlepšení kvality ovzduší v našem městě,“ uvedla starostka Věra Palkovská.

Třinec v memorandu přislíbil třeba to, že podpoří rozvoj využívání alternativních paliv ve městě, v rámci osvětové kampaně vysvětlí občanům negativní dopady spalování nevhodných paliv včetně odpadů v nevyhovujících zastaralých kotlích v domácnostech, bude podporovat výstavbu silničních obchvatů, provede důkladný úklid vozovek na konci posypové sezony, město navíc bude využívat prostředky z národních zdrojů, například na ozdravné pobyty dětí v přírodě. Postup se má upřesňovat v rámci pravidelných jednání obou stran.

„Máme v diskusi několik projektů s Třineckými železárnami, zamýšlíme se nad konkrétními opatřeními spíše technického charakteru, aby došlo ke snížení prašnosti jednotlivých provozů. Vedeme debatu nad otázkou řešení podpory alternativního systému pro autobusovou a vůbec automobilovou dopravu. Samostatnou kapitolou je otázka přeshraničních vlivů, ty tady pociťujete nejsilněji. Chtěli bychom otevřít debatu na toto téma počátkem července na summitu ministrů životního prostředí v Polsku, kde předložíme návrh memoranda. Rádi bychom přesvědčili polskou stranu, abychom vytvořili přeshraniční projekt podpory inovací a podpory investic do průmyslu s cílem snížit ekologickou zátěž v této oblasti na polské i české straně,“ řekl v Třinci ministr Tomáš Chalupa.