Ze vzpomínek pamětníků, ale také z archivních zápisů, lze doložit, že v těchto místech byly ještě počátkem padesátých let zbytky hráze poměrně velkého rybníka. Z výšky hráze a její rozlehlé polohy bylo možno usuzovat, že se jednalo na svou dobu o poměrně nákladný a důležitý projekt,nacházející se mezi Baškou a Skalicí. Rybníkem protékal, tak jako dnes vodní nádrží, potok Baštice.

Podle ověřených historických skutečností zaznamenaných kronikářem Bašky Bedřichem Fišerem lze usoudit, že se zde nacházel rybník o rozloze cca 30 hektarů, který byl zbudován za vlády těšínského knížete z rodu Piastovců Václava III. (1528 až 1579). Jeho realizace byla důsledkem tehdejšího rozvoje rybníkářství. Poslední doložené zápisy o existenci rybníka jsou z roku 1730. V násle­dujících letech, stejně jako u celé řady dalších rybníků v našem regionu, však dochází k jeho opuštění.

Na počátku minulého století, až do doby zahájení stavby přehrady, se v těchto místech nacházely nejenom obecní pastviny, ale především bohatá jíloviště poskytující bašské cihelně základní materiál pro výrobu tehdy velmi žádaných a kvalitních cihel .

Stavba bašské vodní nádrže začala na podzim roku 1958, hlavní práce se však prováděly až v letech 1959 až 1960. Její výstavba velmi výrazně ovlivnila také život Bašky na mnoho další desetiletí. Měla také svou prioritu především v tom, že byla prvním vodním dílem zbudovaným v rámci Státního vodohospodářského plánu výstavby malých vodních nádrží z roku 1955. Vodní dílo bylo převzato do provozu v lednu 1961. Vodní dílo Olešná bylo dokončeno v červnu 1964.

Hráz vodní nádrže měří 963 metrů s maximální výškou 7,86 metru. Vlastní nádrž zaplavuje údolí Baštice na délku 800 metrů, šířka záplavy je 600 metrů, maximální hloubka vody činí 6,2 metru , celkový rozsah zatopené plochy je 33 hektarů. Charakteristický ostrůvek uprostřed vodní nádrže byl zbudován uměle.

Na složitých pracích spojených se stavbou a dokončením přehrady se podílely desítky pracovníků z různých míst našeho kraje, mezi kterými byli i lidé z Bašky. Jména některých, kteří zde pracovali, byla pro připomenutí budoucím generacím vtesána do pamětní desky, umístěné na přední stěně výpustního kanálu přehrady. Ta však ze svého původního místa zmizela.

Již dávnou minulostí jsou chvíle, kdy v letních měsících byly na březích přehrady i v jejich chladivých vlnách tisíce návštěvníků . „V době po dokončení stavby přehrady v šedesátých letech minulého století, kdy rekreace u moře nebyla tak dostupnou záležitostí, jako je tomu dnes, nabízel pobyt u bašské přehrady pro mnohé alespoň malou náhradu. Proto možná právem, či jen symbolicky, se tehdy bašská přehrada označovala jako Moře chudých, ale to je již dávná minulost,“ zavzpomínal jeden z pamětníků Dušan Janík.

„Dnes se začíná psát nová historie nádrže. Přehrada dostává novou tvář s nabídkou služeb, kvalitního vybavení a sportovního vyžití. Máme i další záměry do budoucích let. Je to sice běh na dlouho trať, ale Baška si určitě modernizaci své přehrady, která je právem chloubou naší obce zaslouží,“ řekl Josef Žák z Obecního úřadu v Bašce.

FRANTIŠEK VANÍČEK