„Společnost AK 1324, která provozuje čistírnu odpadních vod na Lysé hoře, nesplnila v období od loňského května do letošního srpna povinnost udržovat ČOV v řádném stavu tak, aby nedocházelo vlivem vypouštění odpadních vod k ohrožování vod podzemních. Ve stejném období neměřila míru znečištění odpadních vod vypouštěných z ČOV Lysá hora v souladu s podmínkami vydaného rozhodnutí,“ řekla mluvčí inspekce Radka Nastoupilová.

V obou případech společnost porušila vodní zákon. Inspektoři z ČIZP z Ostravy jí za to uložili pokutu sto tisíc korun. Ta je od 28. listopadu pravomocná.

Na čističku je napojena i Bezručova chata s restaurací, stanice Horské služby a prostory meteorologické stanice. "Jde o bakteriální čističku. Ta ale nedokáže zvládnout rostoucí počet turistů. Problém je v tom, že v úterý tady je pět lidí a v sobotu 5000. A od úterka do soboty se nestihnou bakterie rozmnožit, aby zvládly o víkendu zpracovat odpad vyprodukovaný tak velkým počtem lidí," řekl pro ČTK ředitel společnosti AK 1324 Karel Chvostek s tím, že problém se řeší. Ještě v prosinci se má testovat nová technologie.

Podle vodního zákona je vlastník vodního díla povinen udržovat ho v řádném stavu tak, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti osob, majetku a jiných chráněných zájmů. V daném případě je chráněným zájmem ochrana podzemních vod, do kterých jsou vypouštěny odpadní vody z ČOV.

close Ilustrační snímek. info Zdroj: Deník/Romana Netolická zoom_in

„V průběhu kontroly jsme zjistili vážné závady v provozování systému čistění, zejména pak nedostatečné provzdušňování aktivační směsi, únik kalu do odtoku z ČOV a nefunkčnost biologického filtru. Naměřené koncentrace prokazují nedostatečnou účinnost stávající čistírny odpadních vod. Ta je hydraulicky i látkově přetěžována z důvodu nedostatečné kapacity, a to zejména o víkendech, kdy se návštěvnost Lysé hory zvedá až k pěti tisícům turistů,“ řekl Karel Kozubek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Ostrava.

Fotogalerie: Lysá Hora v Beskydech

Ten, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu měřit objem vypouštěných vod a míru jejich znečištění. Odběry a rozbory mohou provádět jen oprávněné laboratoře. „Odběr vzorků odpadní vody ale ve dvou případech provedla sama obviněná společnost, která nemá potřebnou odbornou způsobilost. Výsledky rozborů těchto vzorků proto nelze považovat za relevantní pro vyhodnocení podmínek na vypouštění odpadních vod,“ uvedl Kozubek.

Nevyhovující stav ČOV na Lysé hoře dokumentuje ČIŽP už od roku 2016. Na základě výsledků kontroly ukončené v dubnu 2018 uložila společnosti pokutu ve výši 80 tisíc korun. Ve druhé polovině roku 2019 firma AK 1324 zahájila konkrétní kroky k instalaci nové technologie ČOV Lysá hora.

Chata Emil Zátopek – Maraton byla otevřena na jaře 2016, sousední Bezručova chata v listopadu 2015. V obou případech se nejprve otevřela restaurační část, ubytování nabídly chaty k dispozici až o několik měsíců později.

Klub českých turistů, jemuž patří Bezručova chata, o prázdninách spustil do ostrého provozu zařízení, které upravuje vypouštění splaškových vod do společné čistírny odpadních vod. Při výstavbě Bezručovy chaty došlo k napojení na společnou ČOV, která slouží většině staveb na vrcholu Lysé hory. Toto rozhodnutí vycházelo z předpokladu snížit zátěž na okolní přírodu a kvalitním čištěním odpadních vod snížit ekologickou stopu budov stojích na vrcholu.

Enormní návštěvnost Lysé hory sebou ovšem přinesla i nerovnoměrné využití ČOV, která pro svůj nejefektivnější provoz potřebuje rovnoměrné zatížení a to v průběhu celého týdne. Často se stávalo, že největší zátěži byla čistírna odpadních vod vystavena o víkendech, zatímco ve všedních dnech bylo její využití nízké. Nerovnoměrným zatěžování ČOV tak docházelo ke snižování kvality čištění splaškových vod. Nově instalované zařízení nyní hlídá množství splaškových vod čerpaných do ČOV a zajišťuje tak efektivnější provoz čistírny.