Přestože některé z vykonávaných zdravotnických úkonů pro ně nemusí být každodenní rutinou, musí je bezvadně zvládnout. Cílem je zkvalitnění ošetřovatelské péče a profesionální přístup k pacientům.

„V pondělí 8. a v úterý 9. února rozložíme v posluchárně nemocnice šest pracovních stanovišť,“ řekla Šárka Panáková, hlavní sestra Nemocnice Třinec. Na výukových modelech si zdravotníci ověří znalost neodkladné resuscitace nebo správného zajištění žilního vstupu. K praktickému vyzkoušení bude přístroj, který zdravotníky přiměje ke zvýšení pozornosti co se týče dodržování hygieny rukou.

Zajímavé poznatky získají zdravotníci o správném polohování pacienta s cílem maximálně předcházet vzniku proleženin a otlaků. Toto stanoviště bude zaměřeno také na prevenci zdravotních problémů samotných zdravotníků. Fyzioterapeuté naučí, jak manipulovat s pacientem tak, aby si zdravotní sestry a ošetřovatelky samy nepoškodily páteř. Novinkou na edukačních dnech bude možnost zdokonalit se v cévkování močového měchýře.

Podobně jako v minulých letech, i letos je do praktické části zařazen nácvik samovyšetřování prsu jako prevence nádorového onemocnění prsu. „Akce je zařazena do celoživotního programu vzdělávání zdravotníků. Účastníci získávají certifikát o absolvování vzdělávacího programu. A především jistotu, že uvedené úkony opravdu ovládá. A stejně jako vloni i letos zveme na praktický seminář také sestry a lékaře z terénu. V minulém roce naše pozvání rádi přijali, protože jinak mají poměrně málo příležitostí vyzkoušet si některé postupy tzv. nanečisto, bez obav z možného pochybení,“ uzavřela Šárka Panáková.