PŘEČTĚTE SI PŮVODNÍ REPORTÁŽ DENÍKU O DOMU ČÍSLO 52 

Opravené náměstí ve Frýdku-Místku hyzdí ruina památkově chráněného domu

Zdroj: Radek Luksza

"Zdevastovanou kulturní památku na Zámeckém náměstí ve Frýdku čeká rekonstrukce. Chystanou opravu rohové budovy na začátku Hluboké ulice potvrdil aktuální vlastník objektu. Dům chátrá již od 80. let. K rekonstrukci posledního neopraveného domu na Zámeckém náměstí má dojít v letech 2025 až 2026," uvedla pro Deník mluvčí magistrátu ve Frýdku-Místku Jana Musálková Jeckelová.

„Bude se jednat o multifunkční objekt, jak tomu bylo v minulosti. V přízemí vzniknou prodejny, v dalších patrech byty,“ potvrdil Petr Kývala, který pro vlastníka zpracovává projekt na rekonstrukci.

Zimní táboření v Beskydech začalo v pátek po poledni a skončí zhruba za osmačtyřicet hodin, 26. 1. 2024.
VIDEO: Takto vypadá zimní táboření v Beskydech. Pod Prašivou nejméně do neděle

Ačkoli rohový dům městu nepatří, radnici jeho osud není lhostejný a posun z letité stagnace vítá. Žalostný vzhled budovy kritizuje také veřejnost, která po městu opakovaně žádala nápravu. Město však nařídit vlastníkovi celkovou obnovu budovy nemůže. Památkáři pravidelně svolávali místní šetření, kontrolovali stav objektu a apelovali na vlastníka, aby přistoupil k jeho obnově.

„V rámci poslední kontroly z června loňského roku bylo dohodnuto, že vlastníkem bude podána žádost o vydání závazného stanoviska. Je třeba zdůraznit, že orgán státní památkové péče ani stavební úřad nemá pravomoc nařídit celkovou obnovu objektu, může nařídit pouze nutné zabezpečovací či udržovací práce, které zajistí objekt proti vniknutí cizích osob nebo před další degradací například vlivem zatékání vody. Tato opatření vlastník provedl,“ vysvětlila mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Musálková Jeckelová.

Domům na náměstí hrozilo zbourání, stopku tomu dala až sametová revoluce

Objekt figuruje na seznamu ohrožených památek od 80. let. Tehdejší vedení Frýdku-Místku chtělo nechat zbourat všechny domy na náměstí a místo nich postavit menší panelové domy. „Proto se před rokem 1989 do obnovy a rekonstrukcí domů na náměstí neinvestovalo a nechávalo je postupně zpustnout, aby mohly být později strženy. Díky sametové revoluci se tento scénář nenaplnil. Domy na náměstí získali restituenti nebo noví majitelé a postupně je opravili,“ připomněl frýdecko-místecký historik Jaromír Polášek.

Tašky pro pozůstalé, nemocnice Frýdek-Místek, leden 2024.
Důstojněji. Nemocnice ve Frýdku-Místku zavedla tašky pro pozůstalé

Dům č. 52 dříve patřil vlastníkům žijícím v zahraničí. Jejich komunikace s městem a památkáři byla špatná a stav domu se dál zhoršoval. Před několika lety dům koupil podnikatel Martin Barteček.

„Stejný vlastník aktuálně rekonstruuje jinou významnou stavbu v Městské památkové zóně Místek, bývalou kavárnu Avion. Město přímo naproti opraví bývalou záložnu, ve které vznikne galerie. Věřím, že stejné péče jako bývalé kavárně Avion se dostane také budově na Zámeckém náměstí,“ uvedl primátor Frýdku-Místku Petr Korč (Naše Město F-M).

Podnikatel Barteček po dohodě s městem provedl zabezpečovací práce domu v Zámecké 52 a na fasádu umístil ochrannou plachtu. Do konce roku plánuje požádat o stavební povolení.

K TÉMATU

Co o domě uvádí památkový katalog

Zděný a původně omítaný třípodlažní městský dům je vystavěn v severozápadní části Zámeckého náměstí, v historickém jádru městské části Frýdek. V řadové zástavbě severní fronty zaujímá nárožní polohu, jelikož frontu zde prolamuje k náměstí stoupající ulice Hluboká. Podsklepený objekt s hloubkovou dispozicí je pravděpodobně raně renesančního původu a dle sklepů lze předpokládat jeho vybudování na půdorysu vzniklém spojením dvou středověkých obytných domů. Významná je jeho pozdně barokní přestavba, klasicistní úpravy pocházejí z 19. století. Po nedokončených stavebních úpravách z 90. let 20. století se dům nachází v havarijním stavu. Po obvodu je průběžně stažen ocelovými táhly. Střecha je provizorní valbová, krytá asfaltovými pásy. Na fasádách se dochovaly už jen relikty štukové výzdoby, omítka je velmi narušena a odhaluje cihelné zdivo.

Dle fotografií z r. 1983 fasádu horizontálně členil sokl, kordonová římsa nad přízemím, vynášená po stranách hlavního vstupu pilastry, dílčí podokenní římsy a profilovaná korunní římsa. Úrovně pater navíc rozlišovala odstupněná tloušťka omítky. I tato doložená podoba byla však již jen zjednodušeným reliktem dříve bohatší výzdoby fasád zachycené na ikonografických pramenech. Hlavní pětiosé průčelí má okenní otvory v nejvyšším patře z velké části zazděny, zachovány zůstaly pouze otvory ve 2. a 4. ose. V otvorech jsou místy torza zárubní s pevným poutcem v horní třetině, které svědčí o typu trojkřídlých okenních výplní ve tvaru písmene T, s výklopným horním křídlem. Přízemí na ose prolomuje hlavní vstup do domu, který vymezuje barokní pískovcový portál po obvodu rámovaný zdvojenou lištou.

Tomáš Štverák během nočního stoupání.
Letošní jednodenní maraton na Lysou horu má vítěze. Je jím opět Tomáš Štverák

Na pravoúhlý portál s ušima a kapkami, dosedá stlačený oblouk nadsvětlíku, do něhož je vsazena mříž. Překlad portálu i záklenek nadsvětlíku zdobí vrcholový klenák. Ve vstupu se dochovaly starší dřevěné dvoukřídlé rámové dveře. Po obou stranách centrálního vstupu jsou pak situovány pravoúhlé dřevěné výkladce se zrcadlově provedenými jednokřídlými vstupy, zapuštěnými do hlubokých špalet. Špalety jsou překryty dřevěnou rámovou zárubní. Pod výkladci jsou horizontálně obdélná sklepní okna. Boční fasáda do ul. Hluboká je opět členěna do pěti okenních os, přičemž v nejvyšším patře jsou otvory kromě prostředního zazděny. V úrovni soklu ze smíšeného zdiva jsou pak prolomena menší pravoúhlá sklepní okna. Zadní fasáda je již jen tříosá. V nejvyšším patře jsou okenní otvory kromě prostředního zazděny. V přízemí se ve střední ose nachází větší zabedněný pravoúhlý otvor rámovaný dřevěnou zárubní, patrně vstup. Pravá osa je řešena mimo výškovou úroveň zbylých otvorů.

Obsahuje výše položené okno a pod ním segmentově valeným záklenkem završený vstup procházející již do zvýšené soklové partie. Sokl je dále na středu prolomen vstupem završeným opět segmentově valeným záklenkem a nalevo od něj pak zvětšeným pravoúhlým otvorem, zajištěným v nadpraží ocelovým profilem. V interiéru by se měly nacházet následující konstrukce, jejichž stav není vzhledem k devastaci objektu k tomuto datu znám. Suterén zaklenutý valenými cihelnými a kamennými klenbami s barokními portály. V přízemí – průčelní místnosti po obou stranách centrální chodby zaklenuty klášterní klenbou s výsečemi a barokními štukovými zrcadly, chodba kryta neckovou klenbou. Střední místnost zastropena velenou klenbou, zadní klášterní klenbou se štukovým zrcadlem. Prostory patra plochostropé, přičemž strop v 1. patře byl v nejasném rozsahu nahrazen železnou konstrukcí, na které je plech. Dvouramenné schodiště, vetknuté do schodišťových zdí, v suterénu s cihlovými stupni, ve vyšších podlažích se stupni kamennými a dřevěnými.
(Mgr. D. Alterová, NPÚ,ú.o.p. Ostrava, 2007)