Nový řád veřejných pohřebišť stanovuje nájemci povinnost oznamovat údaje potřebné pro vedení evidence pohřebišť například změnu jména nebo adresy, udržovat hrobové místo čisté, zajistit opravu poškozeného hrobového zařízení s narušenou stabilitou nebo zajistit vyklizení hrobového místa po ukončení nájmu.

"Při údržbě, opravě, nebo odstraňování hrobky či hrobového zařízení nájemce odpovídá za udržování pořádku a je povinen zajistit v maximální možné míře průchodnost cest a uliček na pohřebišti. Po skončení uvedených prací je povinen na své náklady uvést okolí příslušného hrobového místa a místa, která při práci znečistil nebo poškodil, do původního stavu, a to nejpozději do 48 hodin," uvedla Jana Matějíková, z odboru Kanceláře primátora.

Motorová vozidla mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se jen s prokazatelným písemným souhlasem provozovatele. Ten je nutný i v případě, že by pozůstalí chtěli na hrobovém místě vysadit strom nebo keře.

Provozní doba je od května do října od 6 do 20 hodin, od listopadu do dubna od 7 do 18 hodin. V den Památky zesnulých, včetně předcházející soboty a neděle a následující soboty a neděle, jsou hřbitovy zpřístupněny od 7 do 20 hodin.