Ve srovnání s původními řády jsou upřesněna parcelní čísla pohřebišť, tlecí doba a také se rozšiřují povinnosti pro nájemce hrobového místa.

Znění nových řádů veřejných pohřebišť jsou umístěna na vývěsní desce hřbitova a rovněž jsou zveřejněna na webových stránkách města. Od září jsou v platnosti i nové smlouvy o nájmu hrobového místa.