Terminál zahrnuje také nová nástupiště s moderními autobusovými přístřešky a s osvětlením, které budou od křižovatky ulic Poštovní a Nádražní odděleny nově vzniklým parčíkem s lavičkami. Počítá se i se vznikem nového parkoviště. Součástí parkoviště bude také rychlodobíjecí stanice pro elektromobily, poskytující služby pro dvě vozidla najednou.

Město Frýdlant nad Ostravicí podalo loni v září žádost o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu na projekt Dopravní terminál Frýdlant nad Ostravicí.

„Informaci o schválení žádosti o dotaci jsme obdrželi v dubnu. Mezitím jsme v únoru 2020 podepsali smlouvu o dílo se zhotovitelem stavby firmou Strabag, takže neprodleně po schválení žádosti o dotaci jsme mohli předat staveniště a zahájit stavbu. Nedošlo tedy k časovým prodlevám a vše na sebe navazuje,“ uvedla Helena Pešatová, starostka města.

Dle žádosti o dotaci by celkové výdaje projektu měly být asi 47 miliónů korun, předpokládaná výše dotace by měla být ve výši přibližně 42,3 milionů korun. Dotace pokryje devadesát procent z celkových způsobilých výdajů. Předpokládané ukončení realizace dopravního terminálu je v únoru 2022.

„I přes probíhající opatření proti koronavirové pandemii v měsících březnu, dubnu a květnu je práce na stavbě plynulá,“ uvedla starostka. V nejbližší době po dokončení překládky inženýrských sítí bude pokračovat provádění zemních prací, realizace konstrukčních vrstev vozovky, výstavba nástupišť a navazujících chodníků a veřejného osvětlení v prostoru autobusového nádraží. Budou opravovány chodníky podél ulice Poštovní a v prostoru kolem nádražní budovy.

Současně pokračují stavební práce na ploše v prostoru mezi bývalým sklenářstvím a výpravní budovou ČD, kde vzniknou parkovací plochy. Dojde také k vybudování kanalizace pro zajištění odvodu vod včetně vybudování retenční nádrže s odlučovačem ropných látek dle harmonogramu stavby.