Topí hodně domácností tuhými palivy?
Ceny elektřiny a plynu rok od roku stoupají a s nimi rostou i účty za teplo. Stále více domácností se proto vrací k topení tuhými palivy. Moderní trendem se stala instalace krbových vložek a kamen. V počátku letošního roku byl nárůst tohoto typu vytápění ještě více umocněn panujícími klimatickými podmínkami a s tím rostlo i nebezpečí vzniku požárů.

Co by lidé před topnou sezonou měli pro svou bezpečnost udělat?
Zásady požární bezpečnosti při provozu komínů a spotřebičů paliv jsou obsaženy v nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které nabylo účinnosti 1. ledna 2011. Před samotným topením nebo po každé stavební úpravě komína, před výměnou nebo novou instalací spotřebiče i po komínovém požáru je povinností majitele nemovitosti zajistit revizi spalinové cesty, kterou provádí odborně způsobilý člověk, který je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví – to je kominík.

Jak často by lidé měli čistit spalinové cesty, což jsou komíny a kouřovody?
Majitel nemovitosti je povinen zajistit vyčištění spalinové cesty u spotřebičů na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW při celoročním provozu třikrát ročně a při sezonním provozu dvakrát ročně. Nejlépe před a po skončení topné sezony. U zmíněných spotřebičů lze provádět čištění spalinové cesty svépomocí, přesto je lepší spolehnout se na kominíky. Při čištění se zejména odstraňují saze, nečistoty a kondenzáty nahromaděné ve spalinové cestě.

Existují ještě nějaké další povinnosti?
U spotřebičů na pevná paliva je povinností zajistit kontrolu spalinové cesty, a to jednou ročně, kterou rovněž provádí kominík. Při kontrole se například posuzuje bezpečné umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu ve vztahu ke konstrukčnímu provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv, kontrola prostupů spalinové cesty stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vůbec posouzení stavebně technického stavu spalinové cesty. O provedené revizi, čištění nebo kontrole spalinové cesty musí kominík vyhotovit písemnou zprávu.