Název hry může však vzbudit asociaci jednotlivých písmen: P – jako pravda, protože ta vždycky vítězí, L – jako láska, protože jen ta je neporazitelná, A – jako autorita, protože bez ní je práce s dětmi černým snem, M – jako moudrost, protože lidská moudrost je tím největším bohatstvím této planety, E – jako emoce, protože ty vyjadřují radost i smutek, N jako nezávislost, protože právě ta je blízkou sestrou demokracie.

V prvních ročnících byla směrnice hry zaměřena na pět oblastí. Oblast požárně technickou, která zahrnovala znalostní test a požárnický čtyřboj, do něhož se řadila hadicová štafeta, uzlová štafeta, štafeta požárních dvojic a zásah ruční džberovou stříkačkou. K tomu se v nižších (obvodových či okresních) kolech hodnotila oblast ideově-výchovná, opět v podobě vědomostního testu.

Další oblastí byla oblast preventivně-výchovná, která se skládala rovněž z vědomostního testu a získávání odznaků znalostí a zdatnosti. Oblast branné a sportovní činnosti prezentoval branný závod, znalostní test a tématické výlety. Poslední z oblastí – kultura byla zastoupena hodnoceným kulturním programem a kulturními vystoupeními na různých akcích.

Hra Plamen kromě vyjmenovaných pěti výchovných oblastí zahrnovala i oblast veřejně prospěšné činnosti, jejímž nositelem byly brigádnické hodiny mladých požárníků. K významnější změně směrnice dochází až v roce 1979. Čtyřboj se rozšířil o pětiboj, jako pátá disciplína byl zařazen požárnický kuželník, výrazně se změnila pravidla požárně technických disciplín, která se přizpůsobila pravidlům požárního sportu. Tak se ke slovu dostal např. požární útok a štafeta 4×60 m, které se společně se štafetou dvojic zachovaly až do dnešní doby. Velkou změnu zaznamenala tato směrnice i ve způsobu celkového hodnocení. Na místo původního přidělování bodových zisků v každé oblasti se začalo hodnotit principem součtu umístění v jednotlivých oblastech. Další významná změna je pak datována do roku 1986. Výrazně se zvýšil počet účastníků hry Plamen, zrušil se požárnický víceboj, disciplíny zásah džberovou stříkačkou, uzlová štafeta a štafeta dvojic se staly samostatnými, zůstává požární útok a štafeta 4×60 m. V této podobě přetrvala hra až do období roku 1989, kdy se branný závod se stal závodem hasičské všestrannosti. Od ročníku 1996–1997 jsou do hry Plamen začleněny i disciplíny CTIF.

Na tyto změny zavzpomínali při příležitosti oslav významného jubilea jejich tvůrci, realizátoři, vedoucí, ale i rozhodčí mládežnických soutěží na slavnostním aktivu, které se konalo v restauraci

U Janka na Pavlíkové ulici v Místku. Slavnostní atmosféru umocnili svým vystoupením nejmenší hasiči, děti z mateřské školy Mateřídouška, které předvedly velmi působivé pohybové cvičení.

I přes různé změny jsou základní principy hry stejné. Je tedy nesporné, že poslání hry bylo zvoleno s jistou geniální předvídavostí a nadčasovým nadhledem a stále rostoucí počet dětí zapojených do této hry naznačuje, že i přes „dospělácký věk“ je tato hra pro naše děti stále přitažlivá.

V současné době je zaregistrováno v okrese Frýdek-Místek 38 sborů dobrovolných hasičů, které pracuji s dětmi a mládeží. Počet dětí ve věku do 6-ti let činí 11, v kategorii mladých hasičů ve věku od 6 až 14 let je zaevidováno 636 mladých členů, v kategorii od 15 až do 18 let 387 dorostenců a dorostenek, v celkovém součtu 1034 mladých hasičů. Dětem a mládeží se věnuje 120 vedoucích a instruktorů, kteří jsou nositeli III. , II. nebo I. kvalifikačního stupně. Do dalších let hře Plamen přejeme, aby neztratila na své atraktivnosti, aby i nadále dokázala dětem a mládeží ukázat cestu, jak vhodně naplnit volný čas sportem, vědomostmi, dovednostmi, ale také, aby dávala směr, který již v minulosti nejednou přerostl v celoživotní poslání – hasiče.