„Počátkem července loňského roku byly zjištěny známky sesuvné aktivity u tohoto mostu. Následně koncem července loňského roku proběhlo na Magistrátu města Frýdku-Místku jednání za účasti vedení města, správce dotčené komunikace, příslušných odborů magistrátu a odborné firmy Unigeo. Bylo dohodnuto provést geologický průzkum a omezit rychlost projíždějících vozidel, a to po dobu provádění geologického průzkumu. Následně byl zpracován návrh opatření na řešení daného stavu,“ uvedl Miroslav Hronovský, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství.

Jako jedna z možných příčin sesuvné aktivity se ukázalo nečistotami zanesené odvodňovací potrubí, které má zabraňovat hromadění vody ve vozovce. Kvůli jeho nefunkčnosti tak po celé roky voda stékala bokem po vzpěrách. V zimním období se na díle zkázy podepsal i mráz. Vznikly trhliny a pod samotným mostem se nadzvedly betonové panely. Celkově mohla být narušena i statika mostní konstrukce. V plánu je postavení nové opěrné zdi. Zmiňovaný most i přilehlá komunikace jsou ve vlastnictví Moravskoslezského kraje.

Správce daného mostu, Správa silnic Moravskoslezského kraje, již zajistil provedení geologického průzkumu, zpracování návrhu opatření a v současné době připravuje potřebné opravy.

„Statutární město Frýdek-–Místek poskytuje součinnost, provedlo zmapování stavu místních, krajských i státních silnic na území města. Vlastníkům a správcům komunikací jsme zaslali výsledky svého šetření i s požadavkem na odstranění zjištěných závad. Současně vedeme jednání s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje ohledně rozsahu a termínu provedení nutných oprav na tomto Koloredovském mostě,“ informoval Hronovský.

Ve špatném technickém stavu se nachází také mostní konstrukce takzvané estakády.

Při návštěvě ministra dopravy Pavla Dobeše ve Frýdku-Místku byl právě tento most jedním z bodů jejich jednání.

Zástupci krajského úřadu upozorňovali na to, že žádný úředník si nevezme na triko ignorovat případný havarijní stav, který by nutně vedl k uzavření průtahu, a ve městě by tak hrozil naprostý kolaps. Ministr ujistil, že do konce roku se pod estakádou objeví záchytné sítě, aby odpadající kusy betonu neohrožovaly auta a osoby pod ní.

„Na celkovou opravu momentálně zpracováváme projektovou dokumentaci a je vydáno stavební povolení. Nyní se již čeká pouze na finance,“ informoval Michal Kovář, pracovník provozního úseku Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Rekonstrukce estakády by se měla realizovat v příštím roce. Primátor Petr Cvik se s ministrem dopravy dohodli, že se sejdou znovu po půl roce s konkrétním zhodnocením posunu.