Rostlina křídlatka, která dorůstá až do čtyřmetrové výšky, zabírá pod Beskydami asi 350 hektarů plochy. Jde o agresivní plevel, jenž vytlačuje původní vegetaci a způsobuje erozi půdy. Celkový rozpočet projektu, finančně podpořeného Evropskou unií z programu LIFE-Nature, je zhruba 28 miliónů korun.

„Unikátnost projektu spočívá například i v tom, že získal podporu v konkurenci asi sedmi set žádostí z celé Evropské unie. Konkrétně jde na realizaci přibližně 20 milionů korun z evropských fondů,“ zdůrazňuje náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Pavol Lukša. „,Likvidace invazní křídlatky je nezbytným krokem k záchraně přírodně cenných lokalit od pramenů řek Morávka a Mohelnice až k Frýdku-Místku. Jde o území chráněné nejen v rámci CHKO Beskydy, ale také prostřednictvím evropské soustavy NATURA 2000,“ upozorňuje náměstek Lukša a připojuje, že partnery kraje v tomto projektu jsou Agentura ochrany přírody a krajiny, Povodí Odry, Lesy ČR ČSOP Salamandr a nošovický závod Plzeňského Prazdroje.

„V průběhu roku 2007 bylo ošetřeno cca 173 hektarů z celkové plochy, na které se křídlatka v povodí Morávky vyskytuje. Její likvidace byla prováděna mechanickým odstraňováním, postřikem a injekčními vpichy herbicidu. Při kontrole ošetřených ploch na začátku tohoto roku již bylo možné pozorovat účinek zásahu. Křídlatka se na těchto plochách obnovuje výrazně méně, na některých místech téměř vůbec,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza. „V letošním roce začaly terénní práce již koncem března, kdy pracovní čety prováděly úklid a pálení suchých stvolů křídlatky. Od května je v plném proudu likvidace křídlatky za pomocí herbicidu“ doplnil Kotyza.

Čtyřletý krajský projekt je letos zaměřený nejen na vyhubení rostliny křídlatky v povodí Morávky až na 10 procent současného výskytu, což je hlavní úkol, ale také na související informační aktivity. Ty navazovaly na loňské semináře pro obyvatele obcí a vlastníky pozemků a spočívaly například v instalaci třiceti informačních cedulí a distribuci informačních letáků do stovek domácností. Letošním specifickým krokem byly jarní exkurze pro různorodé cílové skupiny – od žáků základních škol z okolních obcí, přes studenty středních a vysokých škol až po zástupce veřejné správy a odborníky v oblasti ochrany přírody.

„Na jarní exkurze naváží na podzim setkání s obyvateli obcí v Povodí Morávky a vlastníky pozemků, na nichž byly prováděny zásahy. Lidé se dozvědí aktuální informace o průběhu likvidace křídlatky,“ říká Lukša a dodává: “Setkání s lidmi , diskuse a jejich zájem o věc má zásadní význam. Právě zapojení veřejnosti udělá z odborně orientovaného projektu záležitost celé komunity. To je podmínka udržitelnosti pozitivního vývoje i po ukončení projektu.“ Atmosféra letošních zhruba 15 exkurzí bude zachycena i na sběrném dokumentu, který zaznamená celé čtyři roky trvání projektu. Film bude následně sloužit nejen k dokumentaci průběhu projektu, ale také jako inspirace a návod pro obdobné projekty v jiných částech České republiky nebo v jiných zemích Evropské unie.