První písemná zmínka o existenci Krmelína pochází z 9. ledna 1447. Jedná se vlastně o dva různé zápisy v lenní knize biskupství olomouckého. Z jejích obsahu plyne, že blíže neznámá Anežka, dcera krmelínského mana Podika, zesnulá krátce před rokem 1447, byla manželkou Arkleba, řečeného Klepaře z Medařic (v originále Arkleb dictus Kleparz de Medarzycz, Arkleb de Kleparzow alias de Medarzicz). Po její smrti se vdovec vzdává jejího práva na ves Krmelín se dvorem ve prospěch Mikuláše z Wolfenberka z Paskova. Dne 9. ledna 1447 rozhodl biskup Pavel z Miličína (1434-1450), že uprázdněné léno připadne jmenovanému Mikulášovi. Tímto datem a zároveň i první písemnou zmínkou končí kratičké dějiny samotného léna, jehož další osudy byly pak již trvale spojeny s dějinami Paskova.

V Krmelíne žije přibližně 2400 obyvatel. Krmelín se rozkládá na severozápadě okresu Frýdek-Místek a hraničí s ostravskou aglomerací. Terénem se řadí do Podbeskydské pahorkatiny. Nadmořská výška je maximálně 332 metrů (Krmelínský kopec, tzv. Krmelák), průměrná nadmořská výška je 247 metrů. Rozloha je 503 hektarů – dle výměry je Krmelín zařazen do skupiny malých obcí. Obec má tvar trojúhelníku.

Starostka Krmelína Yveta Kovalčíková.Starostka Krmelína Yveta Kovalčíková.Zdroj: Deník/Jan SmekalPaní starostko, je Krmelín něčím výjimečný či originální v porovnání s jeho okolím?

Myslím si, že je to právě poloha obce, mezi dvěma důležitými městy. Krmelín je doslova přilepen k Ostravě, přesto patří do okresu Frýdek-Místek. Je atraktivním prostředím pro lidi, kteří se chtějí přesunout z města na vesnici, a přitom si zachovat komfortní vzdálenost do zaměstnání či škol, tedy od města a jeho služeb. Zároveň je to kousek do okresního města, do okolní přírody a do Beskyd. Díky tomu se Krmelín velmi rychle rozvíjí, nárůst počtu obyvatel za poslední roky je značný a zájem o bydlení v Krmelíně, byť pozemky jsou velmi drahé, je velký. S takto prudkým rozvojem rovněž rostou nároky na infrastrukturu, která nebyla na tento počet obyvatel stavěna. Je ovšem důležité vědět, kdy tuto vlnu nové výstavby zastavit. Jak ve prospěch zachování vesnického rázu obce, zeleně, orné půdy, tak s ohledem na kapacity veřejných služeb, kapacity vodovodu, kanalizace, silniční infrastruktury, škol a podobně. Tento rozvoj by mohl v budoucnu snížit komfort jak nově přistěhovalým, tak těm, kteří zde žijí již řadu let.

A jak se v Krmelíně žije místním obyvatelům? Co hlavně oceňují a co jim na druhou stranu naopak chybí?

To se musíte zeptat obyvatelů. Sto lidí, sto názorů a přání. Nikdy nevyhovíte všem, byť máte představu, že ano. Proto se snažíme lidi o nových záměrech nejen informovat, ale snažíme se o participaci. Zveme je na schůzky k projektovým záměrům, kde mohou sdělit své požadavky, děláme průzkumy pomocí anket, ale víme, že to nestačí. Potřebujeme je zapojovat více a u všeho. Udělat z toho automatickou věc. Musíme se v participaci zlepšit jak my, ale i občané, neboť účast na těchto akcích je velmi malá, což vypovídá o zájmu. Byť jsme malá obec, nabízíme občanům nezbytné služby, kvalitní základní i mateřskou školu. V obci působí řada spolků, které jsou velice aktivní a nabízí obyvatelům jak kulturní, tak sportovní vyžití. Obyvatelé mají možnost využít okolí k procházkám, kolem Krmelína jsou k dispozici kvalitní cyklostezky – cca 12 km v přírodním prostředí s odpočívadly, které navazují na stezky okolních obcí a propojují síť cyklostezek v kraji.Na co si lidé často stěžují, a to oprávněně, jsou lokální topeniště. Stačí jeden komín a okolí je zamořeno. I když velká řada občanů svůj zdroj topení vyměnila za ekologičtější, a rok od roku je situace lepší, není to ještě ideální. Proto se obec snaží pomoci, poskytuje dotace a bezúročné půjčky za pomoci kraje, pro ty, kteří tak doposud neučinili. Další velký problém, se kterým bojujeme, je doprava. Jsme tranzitní obec, řidiči si zkracují cestu z průmyslové zóny Mošnov nejen na dálnici do Frýdku-Místku. Nejsou to však jen kamiony, které jezdí na cestách, jež k tomu nejsou určeny, ale také velký nárůst osobních aut lidí, kteří za prací dojíždí. Proto je pro nás nemyslitelné, aby v obci vyrostla další průmyslová zóna, kterou plánuje soukromý investor na pozemcích kolem silnice I. třídy, téměř uprostřed obce. Proti tomuto záměru se vyjádřila většina obyvatel obce v anketě a zastupitelstvo obce podniká všechny právní kroky, aby výstavbě zabránilo.

Obec Morávka.
Je neprůjezdnou a koncovou obcí. Morávka si chce zachovat klidný ráz

Když byste měla někoho pozvat do Krmelína, proč by tady měl zavítat? Co hlavně může tato obec návštěvníkům nabídnout?

Nejsme typická turistická obec, není zde žádná historická památka, kterou by mohli navštívit. Co je pro Krmelín atraktivní, je okolní příroda, řada cyklistů využívá právě naše cyklostezky, výjimečným místem je krmelínský kopec, ze kterého je nádherná vyhlídka do okolí. Zajímavostí tzv. Krmeláku je podzemní vodojem s obsahem 40 tisíc metrů krychlových vody, který je zásobárnou pitné vody pro okolní obce i Ostravu. V areálu jsou umístěny plastiky světoznámého sochaře Rudolfa Valenty – Památník vod. V obci probíhá každoročně jeden z nejstarších rokových festivalů – Rockshow (31, ročník). Letos 27. srpna bude Krmelín slavit hned několik výročí najednou, a to 125 založení dobrovolných hasičů SDH Krmelín, 110 let založení Sokol Krmelín a 25 let skupiny HEC.

Celý život Štěpána Bystřičana je spojený s pohybem v přírodě, zvláště pak v lesích.
Chybí místní hajní. Mladí lidé nemají zájem o náročnou a nebezpečnou práci

Momentálně se prakticky celý svět potýká s pandemií koronaviru. Jak s touto nákazou bojujete v Krmelíně?

První vlna občany Krmelína, co se týče počtu onemocnění, moc nezasáhla. Lidé byli disciplinovaní, dodržovali opatření, život v obci se zastavil. Ulice prázdné, a to doslova. Pozitivní bylo, že se zastavila i doprava. Panovala zde velká iniciativa a soudržnost, šily se roušky, zajišťovali jsme distribuci jídla, starost o seniory, pomoc občanům, kteří to potřebovali, dezinfekci apod. V druhé vlně se zvýšený počet nakažených projevil až před koncem roku. Opět jsme distribuovali roušky a respirátory zdarma nejvíce ohroženým skupinám, dezinfikovala se veřejná prostranství, zastávky a obecní budovy. S dodržováním vládních opatření už to nebylo tak dobré. Velký problém bylo zavření škol, utvořily se skupinky dětí, které po obci tropily „lumpárny“. Další negativní dopad - ohromný nárůst odpadů. Základní a mateřské škole jsme nad rámec zajistili antigenní testy ze slin, následně pak pro žáky ve škole PCR testy. Po dobu testování ve škole nebyl zachycen žádný pozitivně testovaný žák. Podle poslední statistiky, kterou mám k dispozici, se nakazilo asi 370 občanů od začátku pandemie. Za posledních 14 dní není žádný potvrzený případ. Zrušila se řada vesnických akcí, ale letošní léto se vše začíná vracet do starých kolejí.

#clanek|6001195# 

Jaké jsou plány Krmelína dál do budoucnosti? Chystají se v něm nějaké významnější investice?

Obec má v plánu zkultivovat veřejná prostranství, tak, aby se zde všechny generace cítily dobře – obec to potřebuje, dlouhá léta se veřejná prostranství neřešila a nechávala chátrat. Nyní chystáme projekt „Náves“, který má za úkol propojit centrum obce a vytvořit místo pro setkávání a kulturní akce. Nároky na zkvalitnění péče o ty nejmenší narůstají – vidíme jako nutnost vybudovat novou mateřskou školku v souladu se současnými stavebními trendy nejen z kapacitních důvodů, ale i modernizace a to s ohledem na planetu a zdraví našich dětí  – přírodní materiály, dostatek kvalitního osvětlení, energeticky nenáročná budova, velká zahrada a hrací plocha, kde si mohou děti vybudovat třeba i komunitní zahrádku, pěstovat některé suroviny, které mohou následně konzumovat – učit je šetrnosti a soběstačnosti, případně interakce se seniory, vést je k mezigeneračnímu soužití. Další projekt, který je pro děti, je vybudování nové školní družiny. Nemáme k dispozici domov pro seniory, ale zůstat sám ve velkém rodinném domku je pro seniory mnohdy neudržitelné, přesto by chtěli v obci zůstat. Zatím jim v tuto chvíli neumíme nabídnout náhradní bydlení s distanční péčí, což je rovněž našim cílem. Bezpečnost na silnicích je další naší prioritou – po výstavbě kruhového objezdu se dopravní situace výrazně zlepšila, postupně doplňujeme chodníky, ale zde se potýkáme s řadou překážek, komplikací a nevůli nacházíme i u samotných občanů, kde vlastní komfort převyšuje obecný prospěch. V neposlední řadě je to zkvalitnění sportovních a rekreačních příležitostí.

Krmelín v datech

První písemná zmínka: 1447
Počet obyvatel: 2365

Zajímavosti

V paskovské kronice je psáno, že ves Krmelín má zřídlo velice dobré pitné vody, u kterého zůstávají formani stát a krmí a napájejí své koně. Vedla tu totiž formanská cesta přes Hukvaldy, Brušperk, Starou Ves do Ostravy. Od slova krmiti je prý totiž odvozen název vesnice. Existuje však jiný výklad vzniku tohoto jména. Mohlo totiž též vzniknout příponou -ín od osobního jména Krmela. Toto příjmení Krmela (Grmela) vzniklo asi od obecního jména grmela, majícího význam nešika, klacek.

Tip na výlet

Krmelínský kopec

Krmelínský kopec je kopec s nadmořskou výškou 332 m n. m. ležící na katastru obce Krmelín. Je také nejvyšším bodem Krmelína a zabíhá do středu vesnice na pomezí Příborské pahorkatiny (podčásti Podbeskydské pahorkatiny), Ostravské pánve a Moravské brány. Na jeho vrcholu se nachází odpočinkové místo, informační tabule a dřevěný kříž, který byl vztyčen při příležitosti 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu. Viditelné plastiky mají název Památník vodě a vztahují se k tomu, je zde přítomná také vodní nádrž a vodojem. Vodní nádrž je největším zásobníkem pitné vody v Moravskoslezském kraji.