Po jeho smrti připadla část panství (včetně Krmelína) jeho synu Janovi. Bylo to v době, kdy na hukvaldském hradě tvrdě vládl Jan Čapek ze Sán a o český trůn všemožně usiloval Jiří z Poděbrad. Obec patřila až do roku 1848 k paskovskému panství, se kterým měla společný osud – podle toho, který šlechtický rod momentálně vládl.

Bylo jich opravdu požehnaně, jmenujme alespoň ty od roku 1624: Vrbové, pánové z Oppersdorfů, rytíři z Hochu, baroni von Rebentisch, Pammersbergerové z Kettenburgu, hrabata Mitrovští z Nemyšle, rod hrabat Saint Genois d'-Anneacourt a říšská hrabata zu Stolberg-Stolberg. Přes všechny možné dohady je nanejvýš pravděpodobné, že název obce je odvozen od jména Krmela, nebo Grmela.

Varianta Grmelin je písemně doložena v listině z roku 1499. Vůbec prvním doloženým rodem jsou Vladykové z Klepařova. Jejich předkem byl Ješek, ženatý s Markétou z Kelčan, jemuž roku 1385 náležely některé důchody v Újezdě. Rodina žila na jižní Moravě a v okolí Brna. Samostatné osady Starý dvůr a Světlov byly formálně přičleněny ke Krmelínu v roce 1848, oficiální sloučení v jednu obec nastalo v roce 1923. Krmelín byl ryze zemědělská obec. Pěstovalo se zde hodně lnu, bylo zde několik sušíren lnu a ovoce. Povinnosti sedláků byly polní práce a také dřevorubectví a povoznictví. Vozili například také vápenec ze staříčského kopce a sami si je pálili. To zaniklo až postavením vápenek ve Vítkovicích a Štramberku. Zahradníci vykonávali povinnosti pěší roboty, bylo zde i několik drobných řemeslníků, mezi nimiž vynikali tesaři. V publikaci Dějiny Krmelína jsou také jmenné seznamy krmelínských fojtů, šafářů a ovčáků, jakož i přehledy o řemeslech. Poslední krmelínský fojt úřadoval do roku 1851. V násle­dujícím roce byl dle zápisu v obecní kronice zvolen tzv. burmistr.

Obec leží v oblasti, kde jsou důležité komunikace. Proto tady procházely nejen obchodní cesty, ale také armádní šiky, jako na příklad Prusové v roce 1866. V roce 1880 postihlo obec několik požárů, vyhořela také budova bývalého fojtství, v níž požár zničil mnoho důležitých a zejména historických písemnosti. První zmínka o školství je z roku 1777, kdy obec rozhodovala o stavbě školní budovy, ke které však nedošlo. Učilo se v pronajatých místnostech. První jednotřídní škola byla postavena roku 1838. Ze stran učitele však byly stížnosti na její nedostatečnost a vlhkost. Další stavba školy byla uskutečněná v roce 1884, dnešní škola T. G. Masaryka pochází z roku 1929. Do zdejších dějin školství se nesmazatelně zapsal učitel Alois Šulc, který zde působil 40 let.

Místní občané se začali koncem 19. století sdružovat ve spolky. Prvním byl v roce 1893 spolek krejcarový, který měl za úkol podporovat chudou a pilnou školní mládež a vybavit školu nutnými vyučujícími pomůckami. V roce 1905 založil místní učitel Eduard Klega čtenářský spolek, který si zařídil kvalitní knihovnu a získal divadelní jeviště. Trochu netradiční byl protináboženský spolek svobodných myslitelů. Nejstarším hospodářským spolkem byl Včelařský spolek pro Krmelín, po kterém vznikl také spolek chovatelů hovězího dobytka.

Důležitý byl pro obec vznik sboru dobrovolných hasičů, zvláště po zničujícím požáru z předcházejícího roku, který zničil 10 obytných stavení a 11 stodol. Právě letos dostane sbor novou cisternu na podvozku Tatra. Tradici má v obci také tělovýchova. Sokol zde vznikl v roce 1921, DTJ roku 1920, a Orel v roce 1923. Dnes zde pracují dvě tělovýchovné jednoty, je zde pěkný areál s několika hřišti a tělocvična. Tělovýchovné spolky byly v minulosti také nositeli kultury a osvěty především organizováním divadelních představení.

Těžkým obdobím pro obec byla 2. světová válka. I přes nesmírné útrapy se však již v roce 1939 formovala odbojová skupina podplukovníka Klimka, druhým oddílem bylo socialistické revoluční hnutí, jehož členové bojovali postupně také v zahraniční čs. armádě. Za oběť padlo ve válce 18 zdejších rodáků, při osvobození pak 27 sovětských vojáků. Svým hrdinům postavila obec památník.

Největší celebritou je v Krmelíně bezesporu Vítězslav Mácha, zlatý medailista na OH v Mnichově a držitel stříbrné medaile z roku 1976 na OH v Montrealu v zápase řecko-římském.

Kromě již zmíněných sportovních spolků zde v současné době působí český svaz zahrádkářů, chovatelů i aktivní klub seniorů. Připomenutím někdejší tradice bude jistě jarmark řemesel (7. listopadu) v sále pohostinství Benátky. Opravdu dobrou pověst obcí Krmelín poskytuje zdejší pekárna Boček založená roku 1938 Cyrilem Bočkem. Dnes má podnik vedený jeho vnukem 12 prodejen a 82 zaměstnanců. Zdejší kaple sv. Jana a Pavla pochází z roku 1900. Jak mě upozornil zdejší starosta Václav Zezulka, který mi poskytl řadu informací, nezapomíná se zde ani na tužby současné mládeže. Příští rok proběhne již 20. ročník hudebního festivalu Rock Show. Obec je členem Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice. Kronikářkou je Martina Helísková.

JAROMÍR KAHÁNEK