Budova pochází z roku 1887 a dnes je kulturní památkou. Samotná historie obce sahá někde do konce 12. století. Rok 1305 se pokládá za rok založení, alespoň podle první písemné zmínky. Původní latinský název zněl Treztec. Během 700 let historie se několikrát měnil jako – Trzyciež, Tritiesch (v době Rakousko-Uherska), nebo Třítěž. Dnešní název pochází z roku 1925. V jízdních řádech a na staniční budově je název Střítež u Českého Těšína. Původní jádro obce vzniklo na mírném návrší (392 metrů nad mořem), v jehož blízkosti dnes stojí zajímavá stavba kostela sv. Archanděla Michaela (na místě původního dřevěného kostelíku). Poblíž údajně stával i malý zámeček, kde bydleli do roku 1792 majitelé zdejšího panství. Vystřídalo se jich zde požehnaně.

Mezi první známé patřil Jan z Koňakova. V letech 1625 až 1634 to byli Mitrovští z Nemyšle. Vládli zde také Hynalové z Karnic, Daniel Zemecký ze Zemetic, kníže sasko-těšínský Albert Moritz . V roce 1825 nabyl panství arcivévoda Karel, poté jeho syn Albrecht. Posledním majitelem z habsburské dynastie byl kníže Bedřich.

O samotném názvu obce panují dvě verze. Jedná odvozuje jméno obce od třtiny, neboli rákosu, pravděpodobnější se zdá odvození od místa, kde se střežilo, nebo střetávalo. Obcí s tímto názvem je totiž v České republice 22 a všechny leží u důležitých cest. Je tedy možné, že to byla místa, kde se vybíralo mýtné, nebo kde byly důležité stanice. Blízká vesnička Vělopolí tvořila se Stříteží po 200 let jeden celek. V roce 1671 totiž Dorota Tluková prodala Vělopolí za 4 150 zlatých Gottfriedovi Logau, který držel Střítež.

Obec žila převážně ze zemědělství, rozšířeno zde bylo domácí tkalcovství, jak uvádí zpráva z roku 1804. V 19. století poctil obec svou návštěvou významný český malíř Josef Mánes. Nejprve v roce 1846, podruhé se svým bratrem Quidem, když zde hledali náměty na své obrazy. Pobývali v hájovně lesní správy č. p. 60. V téže budově se v roce 1876 narodila malířka Ida Münzbergová, dcera arciknížecího lesmistra. Pracovala jako učitelka kreslení v Těšíně, později soukromě vyučovala malbě. Vynikala v tvorbě portrétů a zátiší a v roce 1933 měla v Těšíně samostatnou výstavu. Některé její obrazy dnes vlastní Muzeum Těšínska. Josef Mánes má v obci památník z roku 1955, který se nachází na křižovatce do Smilovic a Řeky. Svůj hold velkému malíři vzdal i básník Bezruč.

Na paměť velkého umělce byla upravena Mánesova stezka vedoucí přes hory do Dolní Lomné, místa známého folklórního festivalu Slezské dny. Vedle místního kostela je zde ještě zajímavá sakrální stavba v podobě malé kapličky ve stylu rotundy. Postavil ji sedlák Johan Hubacz jako pokání za své hříchy. Stavba pochází z roku 1847 a je zasvěcena sv. Markovi. Dlouhou historii (300 let) má v obci školství. První zdejší škola byla církevní a to i pro děti z nekatolických rodin. Další školní budova z roku 1886 byla nejdříve Katolická škola v Třítěží, později ji přejmenovali na Polskou školu. První česká škola z roku 1928 loni oslavila své 80. výročí.

Občanská výstavba obce začala v padesátých letech minulého století zásluhou Třineckých železáren. V roce 1975 byl postaven kulturní dům, dnes místo zajímavých společenských akcí. V poslední době se pořádají i pestré sportovní soutěže. Jako příklad uveďme I. ročník tenisového turnaje pro občany, který vznikl z iniciativy občanského sdružení Střítež za zdravé životní prostředí a obecního úřadu a setkal se s velkým zájmem.

Současný obecní znak vznikl z původní obecní pečetě a znázorňuje bílého koně na modrém podkladu. Kronikářem Stříteže je Gustav Przeczek a jeho osoba by si zasloužila samostatný článek. Je totiž kronikářem plných padesát let a přes svůj pokročilý věk (87) je nesmírně činný. Pečlivě svázané kroniky a zápisy z historie by vytvořily malou knihovnu. Původním povoláním byl soustružník a do funkce kronikáře ho doslova donutil ředitel české školy jménem Nutil. Patří mezi nejstarší kronikáře v regionu a své zápisy konzultuje s muzeem v Českém Těšíně.

JAROMÍR KAHÁNEK