„Předložený záměr vykazuje řadu nedostatků a pochybení. Toto stanovisko odůvodňujeme zejména těmito důvody. Jedná se zejména o vybudování nového stacionárního zdroje znečišťování, který by významně ovlivnil kvalitu ovzduší a v neposlední řadě by mohl hlukem z provozu obtěžovat naše obyvatele bydlící v bytových domech na Harcovské ulici, které jsou vzdáleny pouhých 170 metrů od plánované výstavby. Další produkci znečišťujících látek lze předpokládat z provozu nákladních vozidel zásobujících zdroj dřevní štěpkou a z manipulace s touto štěpkou, kdy její předpokládaná roční spotřeba by byla 16 000 tun," argumentovala starostka Frýdlantu nad Ostravicí Helena Pešatová. Jak dále dodala, celé území města se nachází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, proto zde není vhodné podporovat vznik nových zdrojů znečišťování ovzduší. Město Frýdlant nad Ostravicí nemá zájem o další zvyšování těchto překračovaných hodnot, přestože v předložené rozptylové studii záměru je konstatováno, že provozem nových stacionárních zdrojů znečišťování a související dopravy dojde pouze k mírnému zvýšení imisní zátěže a to u všech sledovaných látek.

Cesty nemusejí vůbec vyhovovat

„Příjezdové cesty uváděné v záměru byly z větší části budovány jako obslužné komunikace obchodního centra ve vlastnictví a na pozemcích cizích osob. Bylo by nezbytné posoudit, zda jsou kapacitně vyhovující a jestli jejich stavebně-technický stav vyhovuje předpokládanému provozu a zabezpečení nakládání odpadu z technologie třídění, sušení a zplyňování štěpky, který ročně představuje odvoz 133,92 tuny popela a 1561,40 tuny uhlíku a vykládání spalovaného materiálu ročně 16 tisíc tun dřevní štěpky," pokračovala starostka města Helena Pešatová. Organizátoři výrazným způsobem pokročili s peticí. „Při úterním sběru bylo shromážděno 4727 podpisů. Rád bych tímto poděkoval všem svým spoluobčanům za velmi spontánní, vstřícnou a neskutečně živou sounáležitost a spolupráci při šíření petice a sběru podpisů. Za všechny jejich rady, názory, nabídky, odkazy, kontakty srdečně děkuji. Nedokážu si představit, že bychom bez internetu mohli podobnou akci zvládnout v tak zkráceném termínu," uvedl zastupitel Frýdlantu nad Ostravicí Radim Petr.

Lidé, kteří ve Frýdlantu nad Ostravicí bydlí, mají jasno. Žádný další závod ve městě nechtějí. „Zjišťoval jsem si informace o zmiňované referenční stavbě v Rakousku a zjistil jsem, že je vybudována minimálně 1,5 kilometru od nejbližšího obytného domu a oddělena množstvím zeleně, což projekt činí těžko srovnatelným s tím, co se plánuje ve Frýdlantě.

Také by mne zajímalo, jak projekt řeší využití vyprodukovaného tepla. Dále by bylo férové konkrétně zmínit, jaký přínos by to mělo pro naše město.

Těžko si totiž představit, že by nám po jeho realizaci ČEZ prodával elektřinu levněji. Pakliže budou představena všechna fakta a ne jen ty, které se investorovi hodí do krámu, může začít seriózní diskuse o tom, zda takový projekt realizovat. Do té doby jako občan Frýdlantu podpořím všechny aktivity, které směřují proti tomuto projektu," uzavřel Richard Tkáč z Frýdlantu nad Ostravicí.