Celý proces, který má trvat čtyři až pět let, firma OKD detailně popsala ve studii vlivu na životní prostředí EIA. Obce, na jejichž území se dobývalo, však měly k dokumentu výhrady. Stát jim dal za pravdu s tím, že likvidace dolu může mít významný vliv na životní prostředí. A tak se celý záměr ukončení hornické činnosti posuzoval podle zákona EIA v plném rozsahu. Ministerstvo životního prostředí před pár dny vydalo k záměru souhlasné stanovisko, následovat by měla žádost OKD o povolení likvidace dolu.

Celý proces zahrnuje řadu kroků. Zmizí například objekty, které přímo souvisí s hornickou činností, a to v povrchových lokalitách Staříč, Sviadnov a Chlebovice, a současně dojde k zabezpečení souvisejících důlních děl.

Spadá sem uzavírání větrných oblastí, likvidace hlavních důlních děl ústících na povrch i objektů v bezpečnostním pásmu jam. Tři výdušné jámy by měly být likvidovány nezpevněným materiálem, tedy hlušinou z paskovské haldy. Další tři pak zpevněným zásypem s vytvořením plynové jámy pro kontrolovaný odvod a čerpání důlních plynů. Součástí realizace záměru bude rovněž likvidace úpravny uhlí v lokalitě Paskov, naopak experimentální kruhová těžní věž ve Sviadnově se demolici vyhne.

Firma musí splnit podmínky

OKD ale musí pro fázi přípravy, realizace i po ukončení záměru splnit řadu podmínek. V březnu podávali zájemci připomínky na veřejném projednávání záměru v paskovském kině. Například spolumajitel sodovkárny v Paskově Marian Sýkora tehdy vylíčil své obavy ohledně fungování kanalizační sítě. Firma je totiž napojena na kanalizaci dolu, která se má rušit. Podle závazného stanoviska musí OKD zajistit maximální součinnost k zabezpečení dodávek pitné vody a odvádění odpadních vod od právnických osob, které jsou nyní napojeny na čistírenský systém na lokalitě Paskov. Součinnost musí garantovat minimálně do konce roku 2020.

Radnice obcí a měst, kterých se likvidace dolu dotkne, se obávají například zvýšené dopravy kvůli převozu materiálu. „Dotčené obce opakovaně upozorňovaly na to, že požadují, aby byla preferována železniční doprava,“ řekl při březnovém jednání advokát Jiří Kubala, který v řízení zastupuje několik obcí. Ministerstvo životního prostředí i proto v podmínkách stanovuje, že z lokality Paskov a Staříč by měla OKD upřednostnit odvoz dalšího materiálu železnicí v denní době, pokud to bude technicky realizovatelné s ohledem na navýšení množství překládek.

„Je možno hlušinu dopravovat po železnici pouze z Paskova na Staříč, protože vlečka, která vede na Sviadnov, není v majetku OKD a není veřejně přístupná. To znamená, že není možné dostat hlušinu po vlečce na Sviadnov,“ podotkl za OKD Radim Tabášek při veřejném projednávání záměru. Hluk by okolní obyvatele při likvidaci dolu příliš trápit neměl. „Pouze na lokalitách Paskov a Sviadnov se pro nejhlučnější fázi realizace záměru očekává v denní době nárůst hladiny hluku a změna hlukového klimatu,“ píše se ve studii vlivu záměru na okolní prostředí.

Výrazný pokles terénu kvůli poddolování už se neočekává. V oblasti lokality Sviadnov už k poklesům nebude docházet vůbec, v oblasti lokality Chlebovice by mělo jít o poklesy do deseti centimetrů a v případě lokality Staříč do třiceti centimetrů. ke vzniku a utváření poklesových kotlin vlivem nedávné hornické činnosti. K utváření poklesových kotlin vlivem nedávné hornické činnosti dochází už jen v katastru Fryčovic, Brušperku a Staříče.

V lokalitách Sviadnov, Staříč a Chlebovice probíhá zajišťovací provoz a příprava na technickou likvidaci. Zredukovala se zde větrní síť v dole a zastavil chlebovický hlavní důlní ventilátor. Staví se uzavírací hráze, přičemž hotovo je přes padesát procent z celkového počtu dvaašedesáti hrází. Dokončila se příprava sviadnovské výdušné jámy na její zásyp nezpevněným materiálem, ve stadiu rozpracování se nachází další dokumentace – plány na likvidace hlavních důlních děl a demoliční výměry objektů, v areálu paskovské úpravny uhlí se řeší vodohospodářský systém.

Tabule informuje řidiče o volných parkovacích místech.
Třinec testuje inovativní parkovací systém