Poprvé se o zřízení české školky začalo uvažovat během roku 1906 v reakci na zřízení školky německé. Období přelomu devatenáctého a dvacátého století bylo v Místku, podobně jako v jiných českých městech obdobím velkého národního zápasu mezi českou většinou a německou menšinou, která však držela rozhodující pozice v politickém i hospodářském životě.

Hlavní úloha v boji o zřízení české školky připadla Místnímu odboru Ústřední matice školské a dalším českým vlasteneckým spolků a jejich funkcionářům. Nakonec to ale byla věc všech českých obyvatel města, neboť na nich bylo, aby dali dohromady finanční prostředky, když se ukázalo, že na pomoc odjinud nelze příliš spoléhat. Ústřední matice školská v Praze byla podobnými žádostmi zavalena a také neměla tolik peněz, aby mohla financovat všechny školy a školky v zemi. A místečtí Němci otevírali jednu školku za druhou.

Nebylo tedy nač čekat, bylo nutno rozjet sbírkovou akci, díky níž bylo vybráno alespoň tolik peněz, že mohla být pronajata místnost v Koloredově v domě číslo 24. Místnost byla vymalována a vybavena alespoň několika hračkami. Jako vychovatelka byla vybrána slečna Gabriela Hrdá. 8. listopadu 1908 se pak uskutečnil zápis, po kterém měla školka prvních 31 žáčků, kteří zde trávili denně několik hodin: dopoledne od 9 do 12 hodin a odpoledne od 14 do 16 hodin, později do 17 hodin.

Místnost pro školku ale byla pronajata jen na jeden rok, navíc nevyhovovala přísným podmínkám, které stanovila zemská školní rada. Tyto okolnosti nemohly nechat zřizovatele školky chladnými a usilovně hledali lepší, pokud možno i definitivní řešení. A řešení se našlo. Objevila se totiž možnost koupit dům v Zahradní ulici, a jak už i název ulice napověděl, byl to dokonce dům se zahradou. Pořizovací cena domu byla ovšem zcela mimo možnosti Místního odboru ÚMŠ, ale ve spolupráci s dalšími českými spolky a díky masové podpoře české veřejnosti se podařilo dům koupit a pak i rekonstruovat.

Práce šla rychle od ruky a tak do roka od zřízení školky v prozatímním sídle se mohly děti přestěhovat do nové budovy. Slavnostní vysvěcení se konalo 24. října 1909. Krátce předtím byla správkyní školky jmenována odborná učitelka Rudolfa Blechová.

Že se podařilo českou školku vybudovat, bylo ale především zásluhou velkého zapálení pro věc celého kolektivu organizátorů z řad českých vlasteneckých spolků a samozřejmě díky masivní podpoře české veřejnosti. Většina peněz byla vybrána formou různých peněžních darů institucí a movitějších osob, ale také vytrvalým sbíráním po korunce.

Podrobnější pojednání o počátcích českého mateřského školství v Místku přinese článek v připravovaném dalším čísle sborníku Práce a studie Muzea Beskyd.

TOMÁŠ ADAMEC