Integrace s ultrazvukovým přístrojem je u angiografu značky Philips první tohoto druhu v České republice. Investice do modernizace pracoviště včetně nákupu nového přístroje přišla Nemocnici Podlesí na více než 11 milionů korun. Angiografie je diagnostická metoda sloužící k zobrazení cévního systému v různých anatomických oblastech.

„S rozvojem a větší dostupností neinvazivních vyšetřovacích metod, kterými disponuje i naše oddělení, role angiografie jako čistě diagnostické zobrazovací metody ustoupila do pozadí. Angiograf nyní tedy slouží hlavně jako zobrazovací prostředek pro provádění takzvané endovaskulární reparace postižení cév. Endovaskulární výkony na periferním cévním systému se u nás provádějí od roku 1997 a nyní naše oddělení spadá z hlediska počtu prováděných výkonů do první desítky pracovišť tohoto druhu v republice,“ řekl primář oddělení intervenční radiologie Nemocnice Podlesí Marian Wierzgoń s tím, že angiografické pracoviště disponuje všemi základními metodami endovaskulární terapie a řídí se při jejich provádění nejnovějšími světovými trendy a poznatky.

V roce 2010 bylo na angiografickém sále oddělení intervenční radiologie Nemocnice Podlesí vyšetřeno 800 pacientů, z toho u 80 procent případů byla realizována endovaskulární léčba. Celkový počet pacientů a podíl endovaskulárních zákroků má trvale vzrůstající trend. Zákroky se provádí přístupem přes kůži v místním znecitlivění, přístupový otvor má nejčastěji maximální zevní průměr necelé 3 milimetry – odtud označení metody jako minimálně invazivní. Průměrná doba hospitalizace je dva až tři dny.

„Hlavní indikací je ischemická choroba dolních končetin, přičemž za poslední roky trvale narůstá podíl pacientů s kritickou končetinovou ischémii. Zvláště u této skupiny pacientů má angiografie s endovaskulárním výkonem zásadní význam – dle našich interních statistik tímto způsobem byla zachráněna končetina u přibližně 85 procent pacientů,“ zdůraznil Wierzgoń.

V letošním roce získalo oddělení intervenční radiologie akreditaci pro vzdělávání lékařů v oboru radiologie. Nemocnice tak může vzdělávat nejen své lékaře, ale také poskytovat praktickou výuku pro lékaře z jiných zdravotnických zařízení. „Akreditace umožní případným mladým lékařům se zájmem o tento obor absolvovat převážnou část praxe na vlastním pracovišti přímo v naší nemocnici. Oddělení může zároveň sloužit jako školicí středisko pro lékaře z jiných zařízení. Do příštího roku jdeme s cílem získat specializovanou akreditaci v obou intervenční radiologie," uzavřel primář Wierzgoń.