"Chtěl bych vám poděkovat za to, jak přispíváte k velmi dobré pověsti tohoto náročného povolání. Podílíte se na formování dětí, připravujete je, aby si uměli vybrat svou profesi, dáváte jim základní přípravu do života," řekl přítomným učitelům hejtman kraje Evžen Tošenovský s tím, že sebelepší technika, učebna nebo učební pomůcky nemohou nahradit kantora.
"Tato tradice vznikla již v roce 2002," uvedla tisková mluvčí kraje Barbara Odstrčilíková. "Ocenění pedagogičtí pracovníci mají řadu společných rysů. Zejména osobní přínos, vysoké nasazení, práci nad rámec svých povinností a iniciativy, které přesahují rámec školy a někdy i regionu," dodala na adresu učitelů mluvčí.

Z našeho okresu byli oceněni tito pedagogové:

I. kategorie - Výrazná pedagogická osobnost roku

PaedDr. Ilja Maloušková
- pracuje v současné době jako ředitelka Střední školy a Základní školy ve Frýdku Místku na ulici Pionýrů 767. Ocenění jí bude předáno za zásluhy na rozvoji školy, za přizpůsobování koncepce školy aktuálním potřebám, za široké spektrum mimoškolní činnosti, doplňkových aktivit školy, nabídku zájmových kroužků a za organizaci mezinárodní výtvarné soutěže žáků s poruchami autistického spektra s názvem „Dívej se mýma očima“. PaedDr. Maloušková má výrazný osobní podíl na realizaci projektů „Zdravá škola“, „Začít spolu“, mezinárodním projektu „Adoptuj panenku, zachráníš dítě“ a na prohlubování spolupráce s nevládními organizacemi. S ohledem na žáky s nejvyšším stupněm zdravotního postižení realizuje bezbariérové úpravy školy a prosazuje netradiční způsoby vzdělávání.

Ing. Petra Schwarzová
- vyučuje ve Střední škole oděvní a obchodně podnikatelské ve Frýdku-Místku. Ocenění obdrží za mimořádný podíl na úspěších novodobé historie školy při realizaci projektů a zapojení školy do mezinárodních programů a za její přínos ve vzdělávání žáků v rámci výuky aplikované ekonomie. Velkou zásluhu má oceněná také na úspěšném rozvíjení mezinárodní spolupráce se středními školami ze zemí Evropské unie, díky které mohou žáci školy rozvíjet nejen své jazykové dovednosti, ale získávat i cenné zkušenosti a dovednosti v odborné praxi v zahraničí. Ing. Schwarzová připravila 9 mezinárodních projektů, byla hlavním organizátorem velké módní přehlídky, úspěšně zapojila žáky školy do akcí, kde si prostřednictvím studentských firem vyzkoušejí podnikání a podnikatelské nápady nanečisto.

II. kategorie - Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost

PhDr. Ludmila Kandrnalová
- je ředitelkou Pedagogicko-psychologické poradny ve Frýdku-Místku. Ocenění obdrží za dlouholetou odbornou, poradenskou a metodickou činnost v oblasti poskytování služeb pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko-psychologickou pomoc při výchově a vzdělávání. Nad rámec svých pracovních povinností ředitelka spolupracovala se speciální školou ve Frýdku-Místku jako školní psycholog, ověřovala funkčnost školního poradenského pracoviště a podílela se na přípravě společných metodických akcí pro školy v regionu. PhDr. Kandrnalová dlouhodobě působí také jako lektorka Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního centra v Novém Jičíně a Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR, aktivně spolupracuje se zřizovatelem jako odborník s hlasem poradním v konkurzních komisích, v okrese Frýdek-Místek velmi kvalitně spolupracuje se státními i nestátními organizacemi a je uznávaným soudním znalcem v oboru dětské psychologie.

Mgr. Ivo Klen
- působí jako ředitel Jubilejní Masarykovy základní školy a mateřské školy v Třinci. Ocenění dostává za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost při rozvoji výuky a výchovy dětí a žáků regionu. Pod vedením Mgr. Klena škola zaznamenala změny ve vyučovacích metodách, stabilizaci učitelského sboru, vytváření příjemného klimatu školy, dobrou kooperaci s rodičovskou veřejností a ostatními institucemi města Třince. Škola se zapojila do projektů „Angličtina s rodilým mluvčím“, „Zahrada jako učebna v přírodě“ a do dlouhodobého projektu ekologické výchovy. V osobě ředitele má škola velkou podporu pro třídy s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů a tělesné výchovy se zaměřením na hokej. Mgr. Klen úzce spolupracuje s hokejovým klubem HC Oceláři Třinec, učí tělesnou výchovu v hokejových třídách, pracuje s žáky na ledě a věnuje se jejich atletické přípravě.

Mgr. Libuše Plášková
- působí jako ředitelka Střední školy gastronomie a služeb ve Frýdku-Místku. Ocenění jí bude předáno za příkladné plnění povinností vyplývajících z funkce ředitelky školy, za dlouholetou pedagogickou činnost, za osobní podíl na úspěšné spolupráci školy se zahraničními partnerskými školami při výměnných praxích žáků a v rámci projektů. Mgr. Plášková se významně zasadila o rozvoj Střední školy gastronomie a služeb ve Frýdku-Místku, o zařazení výuky nových studijních oborů, o vybudování nových pracovišť odborného výcviku, o rozšíření gastronomických pracovišť praktického vyučování v regionu Beskydy a
o vybudování nových učeben ICT a knihovny. Ředitelka školy má také osobní podíl na navázání spolupráce s Národním ústavem odborného vzdělávání v Praze při tvorbě rámcového vzdělávacího programu pro obor Aranžér, na zapojení školy do činnosti Asociace učňovských škol, do mezinárodních projektů a programů a na uskutečnění mnoha zahraničních stáží žáků školy.

Mgr. Vanda Tomčalová
- vykonává funkci ředitelky Základní školy a mateřské školy Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím v Bystřici v okrese Frýdek-Místek. Ocenění obdrží nejen za dlouholeté plnění náročných úkolů souvisejících s vedením školy, ale také za vytváření podmínek pro co nejširší možnosti vyžití žáků v mimoškolní oblasti dle jejich schopností a nadání, ať už to je dětský folklorní soubor, školní pěvecké sbory, školní kapela, skauting nebo plavecký kroužek. Mgr. Tomčalová založila ve škole Centrum sportu a pod jejím vedením začali žáci školy dosahovat a dosud stále dosahují výborných výsledků v různých sportovních soutěžích. Svou činností ve prospěch školy a jejích žáků si Mgr. Tomčalová získala velké uznání rodičovské veřejnosti a také zřizovatele školy.