Akce je pořádána občanským sdružením „VZDUCH“, založeným občany Radvanic a Bartovic, kteří žijí právě v těsném sousedství hutního gigantu ArcelorMittal. Ti již delší dobu spolupracují s právníky Programu GARDE – Globální odpovědnost, občanského sdružení Ekologický právní servis (GARDE-EPS) na krocích k prosazení odpovědnosti společnosti ArcelorMittal za neakceptovatelný stav ovzduší v jejím sousedství. Právník GARDE-EPS Jan Šrytr k tomu uvádí: „Naše výhrady směřují, kromě chování samotné společnosti ArcelorMittal, také k činnosti krajského úřadu, který podle našeho názoru nedostatečně zohlednil existující stav ovzduší v povoleních vydaných pro ArcelorMittal.“

Společnost ArcelorMittal na vzrůstající odpor občanů ke svému chování dnes reagovala tiskovou konferencí, kde ústy svého nového generálního ředitele společnosti Sandaye Samaddara označila životní prostředí jako svou prioritu a slíbila zlepšení.

„Nezákonný stav ovzduší v sousedství hutí trvá již roky a ještě donedávna se zástupci ArcelorMittal snažili svůj zásadní podíl na něm popírat. Tento rétorický obrat o 180 stupňů tak sám o sobě nic neznamená,“ říká zástupce občanského sdružení „VZDUCH“ Radim Chrapek.

O skutečném přístupu společnosti ArcelorMittal k problému znečištění ovzduší tak spíše vypovídá její chování v nedávné minulosti. Právník GARDE-EPS Jan Šrytr k tomu uvádí: „Přestože z principu vítáme slib společnosti ArcelorMittal závažný stav znečištění ovzduší řešit, její skutečné kroky svědčí spíše o opaku. Konkrétně hovořím například o předložení nedávno zamítnutého projektu vybudování zcela nevyhovující koksovny, odvolání se proti byť jen částečnému zpřísnění emisních limitů pro vysoké pece nebo rozpory mezi výsledky měření emisí prováděných společností a ověřovacím měřením České inspekce životního prostředí.“ Občané Radvanic a Bartovic ve spolupráci s GARDE-EPS tak budou i nadále pokračovat v úsilí zlepšit místní neutěšenou situaci, včetně využití všech dostupných právních kroků.