„Výstavba nového mostu bude prováděna s důrazem na minimální lhůtu výstavby, včetně zajištění pěší dopravy. Dokončení výstavby nového mostu se přepokládá v roce 2011,“ pověděla mluvčí. Doplnila, že celkové náklady na demolici mostu, výstavbu nového mostu, stavbu provizorní lávky pro pěší a projektovou dokumentaci, včetně inženýrské činnosti, jsou odhadovány na částku kolem 92,5 milionu korun. „V současné době Správa silnic Moravskoslezského kraje zadala zpracování projektové dokumentace na demolici mostu, výstavbu nového mostu a přípravu stavby pěší lávky,“ doplnila mluvčí.

Rozhodnutí o zahájení demolice však není jedinou novinkou týkající se mostu. Ta druhá nová zpráva zřejmě nepotěší řidiče: provizorní přemostění řeky pro motoristy se instalovat nebude. Řeku dočasně přemostí pouze lávka pro pěší. „V případě osazení provizorního přemostění do okamžiku zprovoznění nového mostu by náklady na mostní provizorium, mimo práce realizované Armádou ČR, stouply o dalších asi 20 milionů korun. Tyto náklady, které by musel hradit Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu, jsou vysoké. Proto kraj rozhodl o urychleném zahájení přípravy nového mostu a vyřešení prozatímního propojení obce pouze přemostěním pro pěší,“ vysvětlila Šárka Vlčková.

„Stávající most v Bašce je čtyřpólový a byl postaven v roce 1961. Délka přemostění je 93,20 metru. Nosná konstrukce je tvořena pěticí ocelových nosníků profilu I spřažených železobetonovou deskou,“ shrnula fakta Šárka Vlčková. Rozvodněná Ostravice letos 16. května podemlela mostní pilíř v korytě řeky tak silně, že pilíř poklesl a naklonil se. „Most se v místě pilíře prohnul o 30 centimetrů. Pokles způsobil výraznou změnu namáhání mostní konstrukce, která se trvale zdeformovala. Deformace nepříznivě ovlivnila asi 80 procent délky mostu tak, že most je v tomto rozsahu nepoužitelný. Navíc případné zřícení pilíře může způsobit další destrukci mostu,“ vysvětlila situaci mluvčí.

Dodala, že jelikož je most vzhledem ke svému stáří celkově ve špatném stavu, bylo by pouhé obnovení pilíře a provedení opravy stávajícího mostu neekonomické. Navíc by v korytě řeky zůstal mostní pilíř omezující volný průtok. „Na základě statické analýzy a ekonomického posouzení se jeví jako nejvýhodnější kompletní snesení stávajícího mostu a postavení mostu nového, který bude lépe odolávat povodním,“ vysvětlila Šárka Vlčková.

Nová konstrukce je navržena tak, aby se odstranilo kritické místo, kterým je pilíř v proudnici toku. Konstrukce bude respektovat stávající komunikaci i potřebnou rezervu nad hladinou stoleté vody. Namísto současných tří pilířů v korytě bude u nového mostu pilíř pouze jeden, a to mimo hlavní proudnici řeky. „Místo dnešního mostu o čtyřech polích bude tedy postaven most stejné délky, ale pouze o dvou polích. Nový střední pilíř, stejně jako krajní mostní opěry, budou založeny na železobetonových pilotách zapuštěných hluboko do podloží, takže jejich podemletí nebude už dále hrozit. Pod mostním objektem bude navíc vytvořen i prostor pro připravovanou cyklistickou stezku, která povede podél toku Ostravice,“ upřesnila mluvčí.