Zmiňoval jste září 1996, proč?
Protože ve skutečnosti zasáhly oblast působnosti SmVaK Ostrava povodně již 7. a 8. září roku 1996. Přívalové srážky zapříčinily, že povodňová vlna na přítocích do nádrží Šance a Morávka dosáhla úrovně stoleté vody. V nádrži Morávka dosahovala hodnota zákalu takové výšky, že bylo nutné odstavovat z provozu úpravnu vody ve Vyšních Lhotách. Ta byla znovu zprovozněna až za týden 17. září, ale problémy s kvalitou pitné vody přetrvávaly i v dalších měsících. Na to se muselo reagovat zvýšenými dávkami koagulantu – síranu hlinitého – a častějším praním filtračních jednotek.

Byly už tenkrát nějaké škody?
Povodňová vlna měla také negativní dopad na vodní dílo Morávka, kdy byly provozovatelem zjištěny zvýšené průsaky tělesem hráze. Byl vyhlášen havarijní stav, nádrž se vyprazdňovala kvůli kontrole těsnícího asfaltobetonového pláště. Což nám pochopitelně ztížilo situaci na úpravně vody Vyšní Lhoty, kdy jsme po dobu vypuštění museli odebírat vodu z jezu v této obci.Vzniklé provozní problémy se v následujících měsících podařilo zvládnout, v té době ale nikdo ještě netušil, co na nás v dalším roce příroda nachystá a před jaké výzvy postaví i zaměstnance SmVaK.

Záběry z povodní v červenci 1997 od hasiče Vladimíra Dužíka z SDH Frýdek, 1. 7. 2022
Povodně pohledem hasiče z Frýdku, tři dny v zápřahu, pak nás zvali v hospodě

Jak vzpomínáte na to, co přišlo?
Během kritických dnů na začátku července roku 1997 – od 4. do 8. – spadla v povodí Odry a Moravy místy až polovina ročního úhrnu srážek. Nejvyšší denní úhrn měli na Lysé hoře, a to 234 milimetrů. V průběhu povodní dosahovala dodávaná surová voda ze Šancí a z Morávka extrémního zákalu. Řádově ve stovkách jednotek. Ale i přesto se nám podařilo v celém systému Ostravského oblastního vodovodu zajistit dodávky pitné vody. Povodně nám způsobily také řadu škod na vodárenských zařízeních. Nejzásadnější ohrožovaly plynulý provoz, zejména v místech křížení vodovodních přivaděčů s vodními toky, ty jsme odstraňovali až do konce roku 1997 a také v následujících letech probíhaly další opravy a rekonstrukce, které vyžadovaly náročnější projekční přípravy.

Jiří Komínek byl v červenci 1997 hlavním inženýrem v podniku Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.Jiří Komínek byl v červenci 1997 hlavním inženýrem v podniku Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.Zdroj: se svolením SmVaK

Jaký byl účet za červenec 97?
Celkově nás odstraňování škod pochopitelně stálo desítky milionů korun. Musely být uskutečněny významné opravy, jako například obnova části strženého potrubí surové vody profilu 500 milimetrů pod nádrží Morávka, stabilizace přemostění na řece Morávce na přivaděči Baška – Bruzovice, oprava shybky pod řekou Ostravicí, která je součástí přivaděče Bruzovice – Krmelín a spousta dalších.

Nahrazovala se voda z Beskyd?
V důsledku povodní byl zdevastován jímací zářez v Raškovicích, obrovská porucha vznikla na přívodním řadu surové vody Morávka – Vyšní Lhoty, kterou způsobil výmol pod skluzem bezpečnostních přelivů vodního díla. Poškozen byl také trubní most řeku přes Olši na přivaděči Bludovice-Karviná. Vzhledem k situaci v beskydské části regionu během povodní byla proto podstatná část systému Ostravského oblastního vodovodu zásobována z Úpravny vody Podhradí. Výkon úpravny byl v dané době zvýšen z průměrných 1300 litrů za sekundu na 2 200 litrů za sekundu. V době praní filtrů poté úpravna pracovala až na maximální provozní kapacitu, tedy na špičkových 2500 litrů za sekundu. Využili jsme čerpací stanici v Lískovci u Frýdku-Místku a okolo 340 litrů za sekundu jsme odsud čerpali na Havířovsko a Karvinsko.

Povodně v roce 1997 v Opavě.
Střípky z povodní: rabovalo se ve velkém, překupníci i záhadná smrt seniorky

A co nějaká méně známá fakta?
Poměrně málo se v souvislosti s katastrofálními povodněmi v roce 1997 zmiňuje to, že údolní nádrž Morávka byla od září tohoto roku vypuštěna, hladina v nádrži byla udržována na kótě 499 metrů nad mořem s objemem vody pouze 1,7 milionu kubíků. Úpravna vody ve Vyšních Lhotách tehdy zajišťovala dodávky do oblasti Třince a Českého Těšína provozováním čerpací stanice surové vody z jezu ve Vyšních Lhotách. Rekonstrukce na Morávce byla dokončena až v březnu roku 2000, kdy bylo zahájeno její napouštění. Vyústěním nabytých provozních informací a z mého pohledu také ukončením epizody katastrofálních povodní, se stalo v roce 2005 vybudování prvního separačního stupně v Úpravně vody Nová Ves. Jedná se o technologii lamelové sedimentace s dávkováním polyflokulantu, která nám v současné době umožňuje bezproblémově upravovat vodu o vysokém zákalu při dosažení maximální kapacity úpravny.

K TÉMATU

Formazinová jednotka zákalu

Udává míru zákalu, jehož limit je v pitné vodě v Česku stanoven na pět formazinových jednotek. Zákal vyvolávají drobné částice organického či anorganického původu. V pitné vodě se objevuje zpravidla nárazově, když dochází ke změně vnějších podmínek.