Více o plánech Třince pro letošní rok představila primátorka města Věra Palkovská.

Nakolik jste museli rozpočet přizpůsobit současné ekonomické situaci?

Samozřejmě to bylo nevyhnutelné. Růst cen pohonných hmot, materiálů a mezd má vliv na služby, které zajišťuje město. Ať už jde o městskou autobusovou dopravu, kterou jsme loni dotovali částkou asi 68 milionů korun, nebo obecní systém odpado­vého hospodářství. Pro zajímavost, občané platili v loňském roce za svoz odpadů 720 korun ročně, ale město doplácelo dalších asi 960 korun na občana za rok.

Ilustrační foto z představení nových nízkoemisních autobusů SOR NSG 12m s pohonem na CNG ve Frýdku-Místku, červenec 2020.
3ČSAD shání pro Frýdek-Místek 12 elektrobusů

V součtu tedy jde o částku asi 1700 korun. Není to příliš? Srovnám-li to s Ostravou, která kdyby na občana nedoplácela nic, platili by lidé 1100 až 1200 korun…

Třinec je po Ostravě a Opavě z hlediska rozlohy třetím největším statutárním městem v Moravskoslezském kraji a ve spojení s roztroušenou slezskou zástavbou to logicky znamená, že logicky máme větší náklady nejen na zimní údržbu, autobusovou dopravu či svoz odpadů, ale i mnoho dalšího. Dojezdové vzdálenosti jsou značné, ať už se jedná o práci pečovatelek nebo strážníků Městské policie. Na druhou stranu počet obyvatel je v porovnání s jinými statutárními městy nižší a to má dopad do příjmu, resp. rozpočtového určení daní. Proto ten rozdíl.

Pro letošní rok jste částky neměnili?

Chceme pomoci občanům v nelehké situaci růstu inflace a životních nákladů udržením ceny poskytovaných služeb a nebudeme zatím zvyšovat ceny jízdného nebo poplatek za svoz odpadů či jiné služby.

Dopravní nehoda u Kozlovic z 28. února 2023. Foto: se souhlasem Policie ČR
Vůz v Kozlovicích vjel do protisměru, způsobil nehodu a ujel. Pomůžete policii?

Kde chcete ušetřit? Omezíte investice?

Nárůst cen stavebních materiálů a prací má na investice dopad. Soustředíme se proto na investice nezbytné. I během dvou covidových let jsme naplánované inves­tice také realizovali. Rozpočet na rok 2023 počítá s výstavbou chodníku poblíž nemocnice na Podlesí, s rekonstrukcí mostu přes Tyrku v Závodní ulici, rozšíříme ulici Požárnickou. Prioritou je tedy opět doprava. Pokračujeme v investicích do životního prostředí, do vodovodní infra­struktury a do objektů ve svém majetku. S ohledem na růst cen energií půjde především o rekonstrukce a zatep­lování bytových domů a třineckých škol a školek. Od března začne v Třinci působit energetický poradce pro veřejnou správu.

Bude dostatek peněz na pomoc potřebným?

Na sociální oblast ve svém rozpočtu významně pamatu­jeme, ať už jako zřizo­vatel sociálních služeb, nebo prostřednic­tvím dotací jiným poskytovatelům služeb v sociální oblasti. Vynakládáme na sociální oblast velké množství financí. V loňském roce šlo na pomoc potřebným z rozpočtu města asi 50 milionů korun. O tom, že naše služby v sociální oblasti jsou kvalitní, svědčí například nedávné ocenění nejvyšší známkou kvality od Asociace poskytovatelů sociálních služeb Moravskoslezského kraje pro třinecký dětský stacionář Radost. Pomáháme také v tíživých životních situacích.

Můžete uvést příklad?

Zaměříme se na protidrogovou proble­matiku, prevenci a řešení negativních jevů souvisejících s bezdomovectvím. Pokračujeme v podpoře ozdravných pobytů dětí. V roce 2023 máme pro občany Třince vyčleněny finance na Fond rozvoje bydlení v objemu 1,5 milionu korun. Významným způsobem budeme i nadále podporovat, prostřednictvím dotací, které jsme pro letošní rok navýšili, celoroční činnost spolků a organizací v oblasti kultury a sportu a také společenský život v příměstských částech.

Utáhnete to všechno?

Třinec se dlouhodobě chová jako řádný hospodář. Zadluženost města je nízká a jsem přesvědčená, že tuto složitou situaci, ve které se nacházejí města a obce v celé České republice, zvládneme.