Nejprve se bude provádět hydrogeologický průzkum, aby bylo zřejmé, kde a jakým způsobem bude možné přečištěné odpadní vody vsakovat do horninového prostředí. Průzkum bude proveden plošně na přibližně dvaceti vybraných parcelách pomocí vrtaných sond a u ostatních zájemců bude provedena pasportizace pozemků případně domovních studní.