Družstvo bylo nuceno opakovaně podávat k soudu návrhy na vydání platebních rozkazů, aby jej (později oba manžele Lackovy) nakonec donutilo jeho (jejich) dluhy vůči družstvu zaplatit. První evidovaná pohledávka družstva vůči panu Lackovi je již z roku 1979. První pravomocný platební rozkaz vydal Okresní soud ve Frýdku-Místku již 14. května 1984. Od té doby jich Okresní soud ve Frýdku-Místku vydal na manžele Lackovy dalších minimálně 9.

Ani pravomocný platební rozkaz však nedonutil vždy manžele Lackovy své dluhy vůči družstvu zaplatit, takže družstvo bylo v jednotlivých případech nuceno přistoupit i k podání návrhu na výkon rozhodnutí prodejem nemovitých věcí nebo postižením sociálních či jiných dávek. Z pohledu správy družstva i jeho orgánů manželé Lackovi zcela evidentně opakovaně porušovali povinnosti členů družstva, a to i přes několikeré udělení výstrahy.

Na základě těchto skutečností byli proto v době, kdy družstvo evidovalo vůči nim své pohledávky, vyloučeni z členství v družstvu představenstvem družstva a následně i nejvyšším orgánem družstva – shromážděním delegátů. Jejich platební nedisciplinovanost zaměstnala v průběhu posledních více než 30 let, uplynulých od převzetí družstevního bytu panem Lackem, mnoho zaměstnanců družstva i jeho právních zástupců, které muselo družstvo platit z peněz všech jeho členů.

Veškeré kroky, které družstvo vůči manželům Lackovým činilo v souvislosti se zajištěním pohledávek družstva u nich, byly činěny v souladu s příslušnými vnitřními předpisy družstva i obecně závaznými předpisy. Tytéž kroky činí vůči kterémukoli jinému dlužníkovi družstva bez jakéhokoli ohledu na jeho národnostní, rasovou či jinou příslušnost. Žádný zaměstnanec družstva ani člen kteréhokoli jeho orgánu nebyl při zajišťování příslušných kroků vůči panu Lackovi jakkoli osobně, či dokonce finančně zainteresován.

Krajský soud v Ostravě rozhodl o zrušení vyloučení manželů Lackových z členství v družstvu nikoli na základě toho, že by manželé Lackovi družstvu v okamžiku jejich vyloučení nedlužili, ale na základě výkladu důvodu vyloučení manželů Lackových z družstva podle § 231 odst. 5 Obchodního zákoníku (Člen družstva může být vyloučen, jestliže opětovně a přes výstrahu porušuje členské povinnosti). Výklad tohoto ustanovení Obchodního zákoníku není pro soudy sjednocen, takže dochází k tomu, že ve 2 stejných případech (co do jejich charakteru) může dokonce tentýž soud rozhodnout zcela opačně.

Stavební bytové družstvo ve Frýdku-Místku rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě v případu manželů Lackových respektuje a nebude jej dále komentovat. Tvrzení pana Lacka ohledně postupu družstva – zaměstnanců družstva, jeho ředitele a představenstva se nezakládají na pravdě nebo jsou vytržená z kontextu anebo v nich chybí zásadní právní skutečnosti odůvodňující postup družstva.

Dokud budou manželé Lackovi platit předepsané úhrady řádně (tj. v plné výši) a včas, nemusí se obávat jakýchkoli úkonů družstva proti nim. V případě, že tomu tak nebude, budou mít stejné problémy s družstvem jako kterýkoli jiný jeho dlužník.

Ve Frýdku-Místku dne 28. března 2008 Michal Kůstka, ředitel družstva

Jaromír Rumíšek předseda představenstva družstva

Zdeněk Metz předseda kontrolní komise