Slovo autismus je odvozeno od řeckého „autos“, což znamená sám. „Vzhledem k tomu, že škála autismu je velmi široká hovoříme o poruchách autistického spektra, které se může u jednotlivých autistických osob vyznačovat různou strukturou a mírou postižení. Tak se můžeme setkat s pojmy dětský autismus, atypický autismus, vysokofunkční autismus, středněfunkční autismus, nízkofunkční autismus nebo s pojmem Aspergerův syndrom. Všechny tyto pojmy patří do skupiny poruch autistického spektra,” řekla ředitlka Střední školy, Základní školy a Mateřské školy logopedické ve Frýdku-Místku Ilja Maloušková.

Lidé s porušeným autistickým spektrem se vyznačují postižením v oblasti sociální interakce. To znamená, že nedokáží uchopit sociální dovednosti, které uplatňujeme v jednání s blízkými i cizími lidmi. Mají velké potíže s představivostí, což se projevuje při hře, ve volnočasových aktivitách, při používání předmětů a ve schopnosti přužně reagovat v běžných situacích. V neposlední řadě se obtíže projevují v komunikaci. Autisté mají potíže v oblasti řeči, mají omezenou mimiku a gesta. Všechny návyky a dovednosti, které se ostatní děti učí tzv. „za pochodu“ tím, že žijí v prostředí, které je utváří a jsou zcela přirozeně vychováváni rodiči v souladu se společenskými zvyklostmi, si musí děti s poruchami autistického spektra velmi obtížně osvojovat. Musí se tedy učit, to co pro nás ostatní je běžné, samozřejmé, rutinní, nad čím nemusíme přemýšlet. „Z uvedeného vyplývá, že výchova a vzdělávání autistických dětí, žáků a studentů je velmi náročná práce, při které je potřeba uplatňovat speciální formy, metody, techniky a prostředky pedagogické práce, bez kterých by byla tato činnost zcela neúspěšěná,” doplnila ředitelka.

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola logopedická ve Frýdku-Místku vyučuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Vizí školy je profilovat se ve výchově a vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením: mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým, se souběžným postižením více vadami a s autismem. Historie vzdělávání autistů v uvedené škole je již bezmála desetiletá. a tuto dobu prošli žáci, učitelé a samotný proces výuky dlouhou a velmi náročnou cestu. „Speciální pedagogové vyučující žáky s poruchami autistického spektra absolvovali kurzy zaměřené na výchovu a vzdělávání těchto dětí, osvojili si formy, metody a techniky komplexního programu určeného pro osoby s autismem, který klade důraz na strukturované prostředí, pevný denní program a vizuální pomůcky. Škola byla postupně vybavena speciálními pomůckami, potřebnými pro výuku autistických žáků,” vypočetla Maloušková.

Pedagogové úzce spolupracují s krajskou koordinátorkou pro autismus, se Speciálně pedagogickým centrem pro žáky s lékařskou diagnózou autismus, s Asociací pomáhající lidem s autismem APLA a se Sdružením rodičů a přátel dětí s autismem RAIN MAN. V rámci mezinárodní spolupráce se speciálními školami z ostatních států Evropské unie a se školou z USA si škola vyměňuje zkušenosti při vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra.

Škola je také průkopníkem na poli aktivit integrace autistů do společnosti. „Tak se můžete se žáky s poruchami autistického spektra setkávat při kulturních a sportovních akcích ve městě, můžete je potkat na výstavách, dětském hřišti nebo v cukrárně. Tyto samozřejmé aktivity pro všechny ostatní děti, jsou pro autisty velmi těžce uchopitelné a proto se postupným navykáním musí učit uvedené činnosti zvládat,” pověděla Maloušková.

Škola spolupracuje s knihkupectvím Librex na ulici Hlavní v Místku, kde můžete několikrát ročně shlédnout mezi jinými i výtvarné práce žáků s poruchami autistického spektra. V roce 2007 byla škola spoluorganizátorem 1. mezinárodní výstavy výtvarných prací autistů, která se uskutečnila pod názvem Dívej se mýma očima. Na uvedené výstavě, kterou měli možnost shlédnout návštěvníci v Uherském Hradišti, ve Frýdku-Místku, v Praze a v Košicích byly prezentovány práce žáků s poruchami autistického spektra z České republiky, Slovenska, Estonska a Slovinska. Nyní žáci vystavují své výtvarné práce v prostorách vegetariánské restaurace Etno v Domě Pod Svícnem na ulici Farní ve Frýdku-Místku. „Zaměření školy na výchovu a vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením přispívá nejenom k rozšiřování informací a povědomí o autismu, ale hlavně k naplňování a uplatňování cíle výuky, které zní – Pomoz mi, abych to dokázal sám.