„Třinecké železárny dnes patří k nejmoderněji vybaveným fabrikám v oblasti odprášení v Evropě. Troufám si říct, že jsou již na hranici toho, co hutní firma může pro ekologii udělat,“ řekla mluvčí firmy Petra Macková Jurásková.

Investice za 10 miliard

Od roku 1996 přesáhly ekologické investice v železárnách 10 miliard korun. Aktuálně už podnik pouze navazuje na ekologické investice předchozích let, které se týkaly především snížení emisí tuhých látek znečišťujících životní prostředí.

„Díky těmto investicím se nám v roce 2021 podařilo snížit emise prachu na historické minimum pouhých 118 tun, což je snížení prašnosti na jedno procento v porovnání s rokem 1990,“ uvedla Jurásková.

Připomněla, že podnik v posledních letech instaloval na aglomeracích novou technologii dávkování aktivního uhlí do spalin aglomerací, což se projevilo výrazným snížením emisí dioxinů a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU). „U dioxinů tam došlo oproti roku 2010 ke snížení o více než 80 procent a u PAU dokonce o zhruba 97 procent,“ sdělila mluvčí železáren.

Aktuální investice se zaměřují zejména na snížení takzvaných fugitivních emisí, což jsou úniky znečišťujících látek netěsnostmi různých technologických zařízení či z volných prostranství. Významnou investiční akcí roku 2021 tohoto druhu byl projekt odprášení naběrače vsázky pro výrobu vysokopecního aglomerátu.

„Díky zprovoznění nového systému odprášení tak nyní při zpracovávání surovin pro výrobu surového železa a oceli uniká do ovzduší mnohem méně prachu, což také výrazně přispívá k ochraně životního prostředí,“ řekla mluvčí podniku. Připomněla také, že podnik pravidelně a na své náklady čistí veřejné komunikace, vysazuje zeleň ve městě, v areálu i v okolí a pro děti místních základních škol pořádá ozdravné pobyty.

Dohoda s krajem a další ekologické plány

Kromě toho má třinecký podnik s Moravskoslezským krajem uzavřenu dobrovolnou dohodu platnou do roku 2024, jíž se zavazuje k dalším ekologickým investicím a snaží co nejméně svou produkcí zatěžovat okolí. Mimo jiné také pravidelně čistí koryto řeky Olše, která areálem podniku protéká. „Je nutné říct, že tyto zákonem stanovené limity znečištění dodržují, což potvrzují také kontroly průmyslových zdrojů, které pravidelně provádí především Česká inspekce životního prostředí, ale i krajský úřad,“ řekl hejtman Ivo Vondrák.

Pokud jde o další ekologické kroky, výhledovým cílem jsou pro Třinecké železárny projekty směřující ke snižování emisí skleníkových plynů. „Zahájili jsme přípravné práce na integrovaném transformačním projektu Green Werk, jehož cílem je další snížení emisí skleníkových plynů do ovzduší. Aktuálně připadá v Třineckých železárnách na jednu tunu vyrobené oceli 1,52 tuny emisí oxidu uhličitého, což z této hutě činí jednoho z emisně nejefektivnějších výrobců oceli na světě,“ dodala mluvčí Třineckých železáren.