Předmětem projektu je výstavba soustavy 124 certifikovaných DČOV. Dále v rámci stavby proběhnou stavební úpravy stávající čistírny odpadních vod Řeka za účelem snížení provozních nákladů. V současné době odvoz a likvidaci uskladnění kalu z čistírny obec zajišťuje dodavatelským způsobem. P

rojekt rovněž řeší zakoupení lisu, který bude mít za následek, že jednak kal z ČOV Řeka, ale i jednotlivých 124 čistíren odpadních vod se nebude odvážet externí firmou na skládku, ale bude se lisovat, čímž obec ušetří. Celkové náklady stavby činí 27,5 milionu korun bez DPH, dotace Ministerstva životního prostředí činí 16,9 milionu korun a dotace z rozpočtu kraje 2,1 milionu korun.

Obec navíc předložila další žádosti na kofinancování stavby. Příspěvky občanů tvoří 1,2 milionu korun, majitelé rodinných domů hradí pouze náklady na elektrickou spotřebu čistírny odpadních vod a jednorázový poplatek 10 tisíc korun, ostatní náklady po dobu 10 let jsou v režii obce. Výběrové řízení se konalo nadvakrát, poprvé se totiž nikdo nepřihlásil. Hotovo má být do konce září příštího roku. 

Medvěd hnědý v Beskydech.
Nechoďte k medvědům, jsou to šelmy, varovali ochránci přírody