Čím vás projekt Galileo School zaujal?

Zapůsobil na mne především svou filozofií. Individuální přístup, rodinné prostředí, využívání nových přístupů a metod ve výuce, propojení předmětů a bilingvní vzdělávání. Vše odpovídalo mé představě dobré školy. Za slova se však může schovat cokoliv, a proto mi nezbývalo nic jiného, než školu navštívit a zkusit se zevnitř podívat, co tyto často uváděné fráze opravdu znamenají. Po první návštěvě školy jsem absolvovala několik ukázkových hodin a po dalších pohovorech se zřizovatelem jsem byla jmenována ředitelkou.

Jak tento projekt vznikl?

Na počátku byla iniciativa rodičů, kteří nebyli plně spokojeni se vzděláváním svých dětí. Přáli si školu, která by přihlížela k individuálním potřebám žáků, hodnotila je vzhledem k jejich schopnostem a dovednostem, učila je vyjádřit svůj názor a prezentovat své postoje a myšlenky a současně se zaměřovala na intenzívní výuku angličtiny. V roce 2004 byla založena škola v Bratislavě, kde v současné době studuje 400 žáků ve věku od 3 do 19 let. Následně byla v roce 2008 zahájena bilingvní výuka i ve Frýdku-Místku.

Můžete mi objasnit, co si máme pod pojmem bilingvní výuka představit?

Pojem bilingvní můžeme přeložit jako dvojjazyčný a v našem případě znamená užívání dvou jazyků, a to českého a anglického v rámci výuky. Všeobecně se tvrdí, že bilingvní výuka rozvíjí logické myšlení, děti jsou schopné řešit situace v širších souvislostech a jsou rovněž mnohem kreativnější. Konkrétně v naší škole se na prvním stupni v českém jazyce vyučují předměty prvouka, přírodověda a vlastivěda, v anglickém jazyce realizujeme výuku předmětů matematika, tělesná, výtvarná a hudební výchova, science a social studies.

Není výuka odborných předmětů v angličtině pro žáky náročná?

Svým způsobem máte pravdu. Od žáků vyžaduje větší dávku snahy, motivace a soustředění než při výuce v češtině, od učitelů pak hodiny strávené nad přípravami, mnoho trpělivosti a názorného výkladu. V každém případě je naším cílem žáky v jejich snažení neustále motivovat a vytvářet jim bezstresové prostředí. Z mého pohledu je hlavní výhodou bilingvního vzdělávání způsob, jakým si žáci cizí jazyk osvojují. Budují si řečové dovednosti stejně, jako když se malé děti učí svému rodnému jazyku. Že je tento přirozený způsob osvojování si cizího jazyka efektivní, nám často potvrzují rodiče.

Můžete být více konkrétní?

Jako příklad uvedu srovnání jedné maminky, jejíž dcera je zapsaná u nás ve školce a syn navštěvuje jiné předškolní zařízení s výukou angličtiny. Přestože je syn o dva a půl roku starší a věnuje se angličtině déle, maminka se domnívá, že jsou s dcerou v rozsahu svých znalostí zhruba na stejné úrovni. Zatímco syn umí memorovat naučená slovíčka, umí psát písmenka, umí nacvičený program, který s ním paní učitelky denně drilovaly, dcera podle ní umí anglicky jinak, lépe. Zpívá na nočníku anglické písničky, sama pro sebe si anglicky odříkává, co se ve školce učí. Někdy se prý dokonce splete a večer jí namísto dobrou noc řekne Good Night. Má angličtinu tak nějak „pod kůží“ a bezprostředně ji používá. Taková zpětná vazba od rodičů nás nesmírně těší a dává nám novou energii do další práce.

Vystudovala jste speciální pedagogiku. Máte možnost tyto své zkušenosti využít i v současném zaměstnání?

Určitě ano. Vedle jazykového vzdělávání se snažíme o vytvoření přátelského rodinného prostředí a uplatňujeme individuální přístup ke každému žákovi. Naším cílem je v co nejvyšší míře rozvíjet potenciál každého dítěte, ať už je mimořádně nadané nebo vyžaduje větší pozornost učitele.

Jak oceňují tuto vaši snahu rodiče?

Samozřejmě velmi pozitivně. Díky nízkému počtu žáků ve třídách a citlivému přístupu pedagogů jsme schopni i nově příchozím žákům bez předchozí zkušenosti s anglickým jazykem zajistit plynulou adaptaci na bilingvní výuku.

Co se vám na vaší práci líbí?

Práce s dětmi je velmi zajímavá. Učí člověka dívat se na svět jinýma očima, očima dětí, které objevují svět a stále nacházejí nové cesty.

Jaké jsou vaše plány do budoucna?

Z dlouhodobých cílů si přeji, aby se naše škola stala zárukou kvalitního vzdělávání. Galileo School na Slovensku je pro nás určitě velkým vzorem a rádcem. Z letošních prvních devíti maturantů je již 6 zapsáno na univerzity zvučných jmen v Anglii. Nás ve Frýdku čeká první velké testování v květnu, kdy žáci druhých až pátých ročníků budou skládat mezinárodní Cambridgeské zkoušky. Je to pro ně první zkušenost a my si velmi přejeme, aby své znalosti zúročili a nepodlehli trémě. Někteří z nich již v páté třídě, po dvou a půl letech vzdělávání v angličtině, dosahují úrovně žáků devátých ročníků.

Uskutečňování vašich cílů vyžaduje určitě spoustu času a energie. Jakým způsobem relaxujete?

Na koníčky mi během týdne nezbývá moc času, proto se jim věnuji spíše o víkendech. Volný čas trávím nejčastěji v přírodě. Mám ráda projížďky na kole, lyžuji a plavu. A když počasí není příznivé, nepohrdnu dobrou knihou.