A právě proto vznikla před čtyřiceti lety ve Frýdku-Místku škola zabývající se touto oblastí. V současnosti je jedinou střední odbornou školou a vyšší odbornou školou požární ochrany v České republice. A i dnes se významnou měrou podílí na přípravě a vzdělávání odborníků pro potřeby složek integrovaného záchranného systému.

Podstatná část dnešních příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky a pracovníků požární ochrany prošla třídami právě této školy, mnozí z nich zastávají v požární ochraně významné funkce. Těžištěm výuky je vzdělávání dospělých, v současnosti výhradně dálkovou formou studia při zaměstnání. Od školního roku 2006-2007 z rozhodnutí generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR) opět pokračuje i čtyřleté denní studium pro absolventy základních škol, zavedené v roce 1991 jako forma nepřetržité a systematické přípravy na výkon povolání.

Zřizovatelem Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany ve Frýdku- Místku je Ministerstvo vnitra České republiky a škola je nedílnou součástíHZS ČR. Historie školy Škola požární ochrany Ministerstva vnitra ve Frýdku- Místku vznikla, jako první vzdělávací zařízení svého druhu u nás, 1. září 1967. Zpočátku pořádala pouze odborné kurzy pro pracovníky požární ochrany, které umožnily lidem se středoškolským vzděláním získat odbornost v oboru.

V roce 1977 bylo zahájeno dvouleté středoškolské denní studium s maturitou, určené pro posluchače z praxe. Setkalo se s velkým zájmem, a proto škola v roce 1979 zahájila ještě tříleté dálkové studium s ročním přípravným kurzem. V roce 1983 byl přípravný kurz zrušen a tato forma studia se prodloužila na čtyři roky. V dubnu 1985 byla zřízena Střední škola požární ochrany se sídlem ve Frýdku-Místku. Výrazná změna nastala v roce 1991, kdy bylo zahájeno čtyřleté denní studium mládeže v oboru Požární ochrana, kdy do školy poprvé přišli absolventi základních škol. Jejich studium je mělo kvalitně připravit na zásahovou činnost v jednotkách požární ochrany.

Pro absolventy technických učebních oborů byl v roce 1996 zahájen další typ studia, tzv. nástavbové studium. V roce 2002 přibyl ke stávající činnosti školy další stupeň vzdělání – vznikla Vyšší odborná škola požární ochrany, která zahájila výuku v září téhož roku. Studium vzdělávacího programu vyšší odborné školy – Prevence rizik a záchranářství absolvovaly již tři ročníky studentů, absolventi získali titul diplomovaných specialistů.

V letošním roce skončilo zkušební období tohoto vzdělávacího programu a v současné době probíhá na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy řízení o prodloužení jeho akreditace. Za čtyřicet let existence školy ji navštěvovalo celkem 15 786 studentů a posluchačů kurzů. Oslav čtyřicetiletého výročí školy se na konci listopadu 2007 zúčastnil i generální ředitel HZS ČR Miroslav Štěpán, který ve svém vystoupení mimo jiné řekl: „Před čtyřiceti lety začalo budování základů inteligence v oboru požární ochrany, bez které bychom nedosáhli tak vysoké prestiže, TEHDEJŠÍ PROFESORSKÝ SBOR. Foto: archiv kterou dnes máme.“ (maj)