Modernizace silnic II/477 a II/647 ulice Bohumínské, která prochází centrem Ostravy a dopravně ho propojuje s Vratimovem a dálničním přivaděčem silnice D47 bude rozdělena do dvou úseků a čtyř etap. Celkové náklady dosáhnou 114,4 mil. Kč a budou financovány z programu IROP.

„Stavební práce se budou provádět za částečného omezení provozu na komunikaci, když bude potřeba, auta budou převedena také do obousměrného provozu. V určitých fázích si stavba vyžádá si i úplnou uzavírku. Děkuji řidičům za pochopení a prosím, aby tudy jezdili opatrně a ohleduplně,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu Radek Podstawka.

Oprava mostů v Plzeňské ulici v roce 2017.
Omezení na Plzeňské a Ruské. V Ostravě začíná výluka tramvají, potrvá do září

Celkově se budou rekonstruovat 2,115 kilometru této silnice. „Je nutné modernizovat vozovku a stavební objekty, které na ni navazují. Stavba je rozdělena do dvou úseků. První je mezi křižovatkou se silnicí Těšínskou (II/479) po nájezdovou rampu na ulici Českobratrskou (II/479). Druhý úsek je mezi rampovým propojením s mimoúrovňovou křižovatkou ulice Ke Kamenině po mimoúrovňovou křižovatku ulice Odlehlé včetně mostů. Pracovat se bude ve čtyřech etapách, hotovo by mělo být do konce letošního srpna,“ dodal ředitel Správy silnic Moravskoslezského kraje (SSMSK) Tomáš Böhm.

Kvůli neuspokojivém stavebně stavebně-technického stavu vozovky a zvýšení bezpečnosti silničního provozu na frekventované Frýdecké ulici (II/473), je nutné také na této spojnici Šenova u Ostravy s Frýdkem-Místkem rekonstruovat vozovku a navazující stavební objekty. Stavba za 130,3 mil. Kč bude financována z programu IROP. Je rozdělena do tří etap a potrvá v závislosti na klimatických podmínkách do dubna příštího roku.

Barrák music club, březen 2020 v Ostravě.
Pobodání hudebníka na koncertu v Ostravě? Klub stížnosti kapely nechápe

„Budou vybudovány nové autobusové zálivy včetně nástupiště a přístupových chodníků, nová opěrná zeď, zrekonstruovány propustky a odvodnění komunikace. Rekonstrukcí projdou také dva mosty přes řeku Lučinu (ev. č. 473-010) a Rudnou ulici (ev. č. 473-011). Díky rekonstrukci se mimo jiné zlepší také bezpečnost silničního provozu na průtahu Šenovem,“ řekl ředitel SSMSK Tomáš Böhm.

Řidiči budou muset počítat s objízdnými trasami, stavba také ovlivní veřejnou hromadnou dopravu. „Uzavírky a objízdné trasy budou řádně vyznačeny. Po dobu zimního přerušení stavby bude komunikace v celé své trase plně průjezdná. V každé etapě stavby bude zajištěn průchod chodců a cyklistů. Ti se budou moci pohybovat ve vymezených koridorech v blízkosti stavby, takže se do centra Šenova dostanou bezpečně, aniž by museli využít objízdnou trasu pro individuální dopravu. Obyvatelům bude také umožněn příjezd k jejich domům a dalším nemovitostem s výjimkou krátkého vyloučení dopravy v době pokládky živičných vrstev na komunikaci. O úplných uzavírkách budou v dostatečném předstihu informováni,“ popsal náměstek hejtmana pro dopravu Radek Podstawka s tím, že v každé etapě bude v daném úseku vyloučena tranzitní doprava.

Šenov.Šenov.Zdroj: MS kraj

Modernizace silnice II/473 Šenov – Frýdek-Místek

Stavba je rozdělena do tří etap:

1. etapa (4. 4. – 31. 8. 2022) – úsek od křižovatky s mimoúrovňovou křižovatkou ul. Zámecká/Lipová po křižovatku s ulicí Volenskou.

2. etapa (1. 9. – 13. 11. 2022) – úsek od křižovatky s ulicí Volenskou po křižovatku s ulicí Tichou.

3. etapa (14. 11. 2022 – 17. 4. 2023) – úsek od křižovatky s ul. Tichou po konec obce Václavovice. Závisí na klimatických podmínkách a zimním přerušení stavby.

Modernizace silnice II/477, II/647 Ostrava - Bohumínská ulice

1. etapa sil. II/647 = mezi ulicí Orlovskou a ulicí Odlehlou ve směru na Bohumín

4. 4. 2022 – 30. 6. 2022: Doprava vedena obousměrně v jízdním pásu směr centrum Ostravy. 

2. etapa sil. II/647 = mezi ulicí Odlehlou a ulicí Orlovskou ve směru na centrum Ostravy.

1. 7. 2022 – 15. 10. 2022: Doprava vedena obousměrně v jízdním pásu směr Bohumín.

3. etapa sil. II/477 = mezi mostem Miloše Sýkory a ulicí Těšínskou ve směru na Vratimov.

1. 6. 2022 – 30. 6. 2022: Práce budou probíhat za částečného omezení provozu. Pro recyklaci a pokládku nových živičných vrstev vozovky bude úsek zcela uzavřen, a to v termínu od 20. 6. do 30. 6. 2022. Po dobu úplné uzavírky bude doprava vedena obousměrně v jízdním pásu ve směru na Bohumín. Autobusům DPO bude umožněno odbočit na ul. Těšínskou a vyjet z této ulice.

4. etapa sil. II/477 = mezi ulicí Těšínskou a nájezdovou rampou na ul. Českobratrskou ve směru na Bohumín

1. 7. 2022 – 31. 8. 2022: Práce budou probíhat za částečného omezení provozu. Pro recyklaci a pokládku nových živičných vrstev bude úsek zcela uzavřen, a to v termínu od 15. 8. do 31. 8. 2022.

Autobusům DPO bude umožněn vjezd na nájezdovou rampu na ul. Českobratrskou.

Linka č. 555 KODIS pojede ze zastávky Ostrava, most Pionýrů dále po ulici Českobratrské na ulici Michálkovickou, Dědičnou a zpět na ulici Bohumínskou