O tyto prostředky budou moci požádat také ocelářské firmy v Moravskoslezském kraji, což společnost Třinecké železárny vítá a je připravena pokračovat v dalších ekologických projektech. „Ekologické investice jsou jednou z možností, jak zmírnit projevy ekonomické krize, kdy zaměstnáme řadu firem, které se na nich budou podílet. Zároveň tak pomůžeme řešit konkurenceschopnost českého průmyslu. To se týká především ocelářství, které musí čelit stále přísnější ekologické legislativě. To je také jednou z příčin, proč globální výrobci dávají přednost investicím do ocelářství v regionech mimo Evropu,“ říká předseda představenstva a generální ředitel Třineckých železáren Jiří Cienciala s tím, že hlavním důvodem je samozřejmě další zlepšování parametrů životního prostředí v celém Moravskoslezském kra­ji.

Od své privatizace v roce 1996 vynaložily Třinecké železárny z vlastních zdrojů 14 miliard korun na investiční výstavbu, z toho 4,5 miliardy korun směřovalo do ekologických projektů, jako byly například hermetizace koksovny, odsíření koksárenského plynu nebo modernizace odprášení aglomerace. To se projevuje na markantním zlepšení stavu životního prostředí v Třinci a okolí. Nicméně, na příkladu poklesu emisí oxidu siřičitého o 99 procent mezi roky 1963 a 2005 je zjevné, že další snižování emisí je technicky i finančně velmi náročnou záležitostí.

Třinecké železárny mají nyní připraveny tři stěžejní projekty pro další zlepšení stavu ovzduší. Jedná se o sekundární odprášení haly kyslíkové konvertorové ocelárny, odprášení druhé aglomerace a rekonstrukci odprášení odléváren vysokých pecí. Finanční náročnost těchto projektů však přesahuje 1,5 miliardy korun. Tuto částku si třinecká hutní firma nemůže v současné ekonomické situaci bez podpory OP ŽP dovolit investovat.

„Ekologické investice v Třineckých železárnách vítají i občané města Třince a okolních obcí. Zástupci okolních municipalit očekávají, že se třinecké huti podaří získat potřebné zdroje na jejich rychlou realizaci a tím dále přispět ke snížení ekologické zátěže našeho průmyslového regionu. Investice do ekologizace průmyslu, který je v našem regionu převládajícím živitelem, nejsou záležitostí jen samotných fabrik, ale také státu, který reprezentuje zájmy všech občanů,“ sdělil Jiří Cienciala.

„Příprava zmiňovaných investičních projektů nás již stála značné prostředky a může se nám třeba stát, že vyprší platnost stavebního povolení, které jsme již získali na odprášení haly kyslíkové konvertorové ocelárny, pokud nezískáme potřebné prostředky a včas nezahájíme stavbu. Chybou by rovněž bylo, kdyby příslib ministra Pavla Drobila byl interpretován zodpovědnými činiteli tak, že slibované finanční prostředky se proinvestují jen v rámci města Ostravy,“ doplnil generální ředitel.