Jejím hlavním cílem bylo zlepšit neutěšený stav zemědělského hospodaření v našem regionu. Obec Místek propůjčila škole dvě místnosti v dnes už neexistujícím zájezdním hostinci U Koruny na Příborské ulici. „Na počátku byla situace složitá, vyučovalo se pouze v zimním období a většinu školních pomůcek si učitelé museli sami vyrobit,“ říká statutární zástupkyně Jitka Filipcová.

Roku 1888 získává škola státní a zemskou podporu pro výstavbu nové školní budovy, ve které bylo dočasně umístěno i české Matiční gymnázium v Místku, jež bylo založeno roku 1895. Ve vývoji školy se odrazily nejen významné události minulého století, v průběhu světových válek byla výuka omezena, nebo se nevyučovalo vůbec, ale i měnící se politická situace a systém českého školství. Dnes se k odkazu Zimní hospodářské školy hlásí Střední škola zemědělská a lesnická ve Frýdku-Místku, která žákům nabízí širokou škálu tříletých zemědělských, lesnických a technických učebních oborů a čtyřletých oborů s maturitou.

V současnosti je škola vybavena multimediálními učebnami, jazykovou laboratoří a laboratoří pro přírodovědné předměty, nechybí ani moderní areál pro praktickou výuku. Mezi další výhody patří i vlastní vzdělávací a rekreační středisko v Bílé.

„Naše škola je aktivní i při získávání peněz z fondů Evropské unie, které nám pomáhají zkvalitňovat výuku. Ve školním roce 2008 až 2009 jsme realizovali projekt, díky kterému mohou žáci i učitelé využívat e-learningové prostředí Moodle.“ uvedla Jitka Filipcová. Škola také pořádá četné exkurze do zemědělských, lesnických a strojírenských provozů. O kvalitě výuky nejlépe vypovídají úspěchy žáků, kteří se pravidelně umisťují na předních příčkách v celorepublikových i mezinárodních soutěžích: mistrovství České republiky v jízdě zručnosti, mezinárodní soutěž žáků středních škol ve svařování: Zlatý pohár Linde, Zemědělská olympiáda žáků středních škol a jiné.

I v rámci mimoškolních aktivit je nabídka široká. Žáci mohou navštěvovat kroužek anglického i německého jazyka, fotokroužek, pro šikovné ruce jsou připraveny kroužky aranžování a uměleckého kovářství. V oblasti kultury se staly tradicí návštěvy divadelních představení a autorské výstavy fotografií žáků v Hudebním klubu Stoun.

V pátek 19. listopadu připravila Střední škola zemědělská a lesnická oslavy 130. výročí založení Zimní hospodářské školy. Pro širokou veřejnost je připraven slavnostní Den otevřených dveří, absolventi a přátelé školy jsou srdečně zváni na „slavnostní večer“.